Vostede está aquí

Instrucións para os Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro

A dirección xeral de Desenvolvemento Pesqueiro ditou as seguintes instrucións de acordo co establecido no punto 2 da cláusula vixésima segunda do convenio asinado entre a Consellería do Mar e os Grupos de acción local do sector pesqueiro o 23 de febreiro de 2016, relativa á normativa aplicable á xestión e control dos fondos asignados ao GALP para a execución da EDLP, segundo o cal habilitase á Consellería do Mar para ditar regras complementarias e instrucións para precisar as funcións e obrigas do GALP e para facilitar a execución das EDLP.

Instrución nº 1: Procedemento de xustificación dos Gastos de funcionamento ou explotación e dos gastos de animación da EDLP polos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (206 Kb)

Instrución nº 2: Gastos Indemnizables por desprazamentos por razón de servizo e axudas de custo(92 Kb)

Instrución nº 3: Procedementos de contratación polos grupos de acción Local pesqueira (GALP) (335 Kb)

Instrución nº 4: Sobre o contido dos informes de auditoría (95 Kb)

Instrución nº 5: Sobre o traballo en rede (392 Kb)

Instrución nº 6: Sobre a declaración de ausencia de conflito de interese (265 Kb)

Instrución complementaria á instrución nº 1, do 15 de xuño de 2016: Cerramento e liquidación dunha anualidade e solicitude do anticipo para seguinte (225 Kb)

Modificación da instrución nº 1: procedemento de xustificación dos gastos de funcionamento ou explotación e dos gastos de animación da edlp polos grupos de acción local do sector pesqueiro (100 Kb)