Novedad

RESOLUCIÓN do 20 de novembro de 2023 do tribunal de selección para a cobertura temporal por persoal funcionario interino de dous (2) postos reservados á escala de profesores/as numerarios/as de Institutos Politécnicos Marítimo-pesqueiros, con destino na Escola Oficial Náutico-pesqueira de Ferrol

Ficheiros