Usted está aquí

Proxectos colectivos

O novo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) financiará proxectos de aplicación da nova reforma da Política Pesqueira Común (PPC) e prestará apoio financeiro aos pescadores, acuicultores e poboacións costeiras para a súa adaptación ás novas normas. Ademais terá en conta proxectos destinados a fomentar o “crecemento azul” e a creación de postos de traballo, ao amparo da política marítima integrada da UE. Este apoio faise extensible tamén a xestión, recuperación e seguimento de zonas mariñas protexidas, paraxes de Natura 2000 e nos hábitats costeiros de especial interese para a cría de organismos mariños.

ACORDO do 3 de abril de 2020 pola que se procede á reanudación dos procedementos que se tramitan na Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar

A consellería do Mar dispón das seguintes liñas de axuda para proxectos colectivos, que poden consultarse na guía de procedementos e servizos da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/guia-de-procedementos):

A dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro como Organismo Intermedio del FEMP asume como un dos principais obxectivos cara o período 2014-2020 loitar contra o fraude e manifesta o seu compromiso de actuar coa responsabilidade que supón xestionar os recursos a disposición da Comunidade Autónoma

Declaración da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro en materia antifraude

O Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (en diante, SNCA) ten establecido un canal específico para que calquera persoa que teña coñecemento de feitos que puideran ser constitutivos de fraude ou irregularidade en relación con proxectos ou operación financiados total ou parcialmente con cargo a fondos procedentes da UU poda poñer os feitos en coñecemento do SNCA.

A información que se remita ao SNCA a través do medios indicados máis abaixo, deberá conter unha descrición dos feitos da forma máis concreta e detallada posible, identificando, sempre que sexa posible, as persoas que participaran nos mesmos; os negocios, convocatorias, instrumentos ou expedientes afectados pola presunta irregularidade ou fraude; a data certa ou aproximada na que os feitos tiveron lugar; o Fondo ou Fondos europeos afectados; o órgano ou entidade que xestionara a axuda; e os órganos ou entidades aos que, adicionalmente ou no seu caso, fora remitira a información.

Ase mesmo deberá aportarse calquera documentación ou elemento de proba que facilite a verificación dos feitos comunicados e a realización das actuación que correspondan en relación cos mesmos.

A persoa que remita a información, deberá identificarse mediante o seu número de NIF e o seu nome e apelidos, debendo indicar ase mesmo unha dirección de correo electrónico, ou no seu defecto unha dirección posta, a través do cal o SNCA poda comunicarse con dita persoa.

Cando a información se remita ao SNCA en soporte papel, deberán constar na mesa os datos de identificación da persoa informante, coa súa correspondente sinatura.

O canal habilitado polo SNCA pode atoparse na dirección web:

http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas/denan.aspx

Ase mesmo, e sempre que excepcionalmente non sexa posible a utilización dos medios electrónicos, os feitos poderán poñerse en coñecemento do Servicio Nacional de Coordinación Antifraude en soporte papel mediante o envío da documentación en sobre cerrado á seguinte dirección postal:

Servicio Nacional de Coordinación Antifraude

Intervención General de la Administración del Estado

Ministerio de Hacienda y Función Pública

Calle de María de Molina 50, planta 12. 28006 Madrid.

 

1. Restauración dos ecosistemas mariños (procedemento PE209B)

Orde de Bases reguladoras xerais: Orde que ten por obxecto establecer as bases reguladoras xerais, e a convocatoria para o ano 2021, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables.

Poderán ser beneficiarias destas subvencións as confrarías de pescadores, as organizacións de produtores, as cooperativas do mar, as asociacións de profesionais do sector e as demais entidades asociativas xuridicamente recoñecidas e constituídas por profesionais do sector, sempre que sexan entidades titulares de plans marisqueiros en réxime de co-xestión e teñan a sede social na Comunidade Autónoma de Galicia.

Poderán ser obxecto de subvención os proxectos colectivos que se desenvolvan na Comunidade Autónoma de Galicia que contribúan a unha mellor xestión ou conservación dos recursos biolóxicos mariños ou que teñan por obxecto recuperar hábitats mariños costeiros en favor de poboacións de especies de interese marisqueiro que o requiran.

Orde de convocatoria para o ano 2021: para esta convocatoria de 2021 o prazo de solicitudes é ata o 1 de marzo de 2021.

Para a tramitación destas axudas a Consellería do Mar elaborou uns modelos que facilitan ás entidades solicitantes o traballo de presentación de solicitude de axuda e a xustificación documental das actuacións realizadas.

A consellería do Mar elaborou una "Guía para a avaliación da perspectiva sistémica dos proxectos colectivos, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, cofinanciados polo FEMP" cuxo obxecto é orientar á avaliación dos proxectos candidatos por medio de criterios orientados á análise da perspectiva sistémica dos mesmo. Os proxectos terán unha perspectiva sistémica se melloran a biodiversidade, fomentan o uso axeitado do territorio, contribúen a minorar as causas do cambio climático e se axustan ao concepto de infraestrutura verde (azul no caso de medios acuáticos). Os proxectos responderán ao concepto de infraestrutura verde na medida en que apliquen a restauración ecolóxica, melloren a conectividade e favorezan ou manteñan os servizos ecosistémicos.

A Guía está constituída por unha memoria e un arquivo de estandarización en formato excel que pretende homoxeneizar o proceso de avaliación dos proxectos colectivos.

Xornadas de difusión de resultados dos proxectos colectivos de Conservación e Restauración da Biodiversidade e dos Ecosistemas Mariños cofinanciados polo FEMP

A Consellería do Mar realizou unha xornada formativa na EGAP en Santiago de Compostela o 9 e 13 de marzo de 2018 coa finalidade de abordar a “Prespectiva sistemática nos proxectos de conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños nas actividades marisqueiras”. A presentación realizada nas xornadas, é a seguinte:

 

Bases reguladoras e convocatorias deste procedemento PE209B:

RESOLUCIÓN para proceder á continuación da fase de concesión de axudas ao abeiro da orde do 25 de novembro de 2019 pola que se fixa o importe do crédito dispoñible para a concesión de axudas para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto

ORDE do 25 de novembro de 2019 pola que se fixa o importe do crédito dispoñible para a concesión de axudas para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto

ORDE do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2019 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto. - DOG nº 24 do 04/02/2019

ORDE do 31 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2017 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitadas como expediente anticipado de gasto. - DOG nº 23 do 02/02/2017

ORDE do 20 de decembro de 2017 pola que se establece a convocatoria para o ano 2018 e se particulariza o seu importe global máximo, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto. - DOG nº 29 do 09/02/2018

ORDE do 5 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2021, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209B)

 

Resolucións deste procedemento:

RESOLUCIÓN do 18 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 25 de novembro de 2019 pola que se fixa o importe do crédito dispoñible para a concesión de axudas para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto

ACTA DA SESIÓN da comisión de avaliación para a concesión de axudas para a realización de proxectos colectivos, financiados polo fondo europeo marítimo e de pesca (FEMP), para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables. Procedemento PE209B 2020

RESOLUCIÓN do 16 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2019 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto

RESOLUCIÓN do 13 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2019 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto

RESOLUCIÓN do 1 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 20 de decembro de 2017 pola que se establece a convocatoria para o ano 2018 e se particulariza o seu importe global máximo para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto.

RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2017 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se acorda a ampliación do prazo para a resolución definitiva das solicitudes de axuda da convocatoria de 2017

RESOLUCIÓN do 4 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2017, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitadas como expediente anticipado de gasto (Diario Oficial de Galicia número 23, do 2 de febreiro de 2017).

RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2018 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se acorda a ampliación do prazo para a resolución definitiva das solicitudes de axuda da convocatoria de 2018

 

2. Xestión e conservación dos recursos mariños (procedemento PE209C)

Orde que ten por obxecto establecer as bases reguladoras xerais, e a convocatoria, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como, ao fomento da sensibilización medioambiental.

Poderán ser beneficiarias destas subvencións as confrarías de pescadores e as súas federacións, as organizacións de produtores, as cooperativas do mar, as asociacións de profesionais do sector e as demais entidades asociativas xuridicamente recoñecidas e constituídas por profesionais do sector, sempre que desenvolvan as súas actividades profesionais no sector marisqueiro e teñan a sede social na Comunidade Autónoma de Galicia.

Poderán ser obxecto de subvención as accións colectivas que se desenvolvan na Comunidade Autónoma de Galicia que teñan por obxecto á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como, ao fomento da sensibilización medioambiental.

Para a tramitación destas axudas a Consellería do Mar elaborou a seguinte guía do solicitante e uns modelos de memorias e informes que facilitan o traballo de presentación e xustificación documental das entidades solicitantes.

Guia do solicitante (3.4 Mb)

ANEXO A: Documentación presentada coa solicitude (69 Kb)

ANEXO B: Memoria do proxecto (298 Kb)

ANEXO C: Plan de seguimento (94 Kb)

ANEXO D: Informe de avaliación (88 Kb)

ANEXO E: Documentación conta xustificativa (70 Kb)

ANEXO F: Descriptores Estratexia Marina (91 Kb)

Orzamento e importe da subvención solicitada (Memoria financieira) (75 Kb)

Análise de viabilidade económico financieira (73 Kb)

Modelo G (237Kb)

Modelo R (96Kb)

Presentación (850Kb)

 

Bases reguladoras e convocatorias deste procedemento PE209C:

ORDE do 10 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental (código de procedemento PE209C)

ACORDO da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro para comunicar a apertura do prazo para presentación de solicitudes ao abeiro da Orde do 23 de abril de 2020, pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2020, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental

INSTRUCCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro para a realización de accións de publicidade dos proxectos en execución ao abeiro da orde de 26 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2019, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental

ORDE do 23 de abril de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental (código de procedemento PE209C)

ORDE do 1 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2016, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental

ORDE do 27 de setembro de 2017 pola que se establece a convocatoria para o ano 2017 e se particulariza o seu importe global máximo, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental

ORDE do 7 de setembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2018, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental.

ORDE do 26 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2019, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e á recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental (código de procedemento PE209C).

 

Resolucións deste procedemento

Acta da sesión da comisión de avaliación para a concesión de axudas (438 Kb)

Circular da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro sobre a subvencionalidade dos gastos de adquisición de equipos de posicionamento xeográfico (307 Kb)

RESOLUCIÓN do 20 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 26 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2019, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental (598 Kb)

RESOLUCIÓN do 1 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 7 de setembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2018, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental. (647 Kb)

RESOLUCIÓN do 14 de novembro de 2017 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se acorda a ampliación do prazo de xustificación da anualidade 2017 (53 Kb)

RESOLUCIÓN do 17 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 1 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2016, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental (Diario Oficial de Galicia número 157, do 22 de agosto) (478 Kb)

RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 27 de setembro de 2017 pola que se establece a convocatoria para o ano 2017 e se particulariza o seu importe global máximo, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental (Diario Oficial de Galicia número 193, do 10 de outubro); bases reguladoras (Orde do 1 de agosto de 2016; Diario Oficial de Galicia número 157, do 22 de agosto). (485 Kb)

RESOLUCIÓN do 29 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de abril de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental (código de procedemento PE209C). (460Kb)

 

3. Mellora da produtividade dos bancos marisqueiros (procedemento PE209H)

Orde de Bases reguladoras xerais:  Esta orde ten por obxecto  establecer as bases reguladoras xerais, e a convocatoria para o ano 2021, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que contribúan á mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños(código do procedemento PE209H).

Poderán ser beneficiarios das subvencións as confrarías de pescadores, as organizacións de produtores, as cooperativas do mar, as asociacións de profesionais do sector e as demais entidades asociativas xuridicamente recoñecidas e constituídas por profesionais do sector, sempre que sexan entidades titulares de plans marisqueiros en réxime de co-xestión e teñan a sede social na Comunidade Autónoma de Galicia.

Poderán ser obxecto de subvención, de conformidade con esta orde, proxectos que se desenvolvan na Comunidade Autónoma de Galicia, que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que contribúan á mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños.

Para a tramitación destas axudas a Consellería do Mar elaborou uns modelos que facilitan ás entidades solicitantes o traballo de presentación de solicitude de axuda e a xustificación documental das actuacións realizadas.

Modelo P: Memoria proxecto colectivo (PE209H)

Modelo M. Xustificación técnica

 

Bases reguladoras e convocatorias deste procedemento PE209H:

RESOLUCIÓN para proceder á continuación da fase de concesión de axudas ao abeiro da orde de 20 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2020, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que contribúan a unha mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños, tramitada como anticipado de gasto

ORDE do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria, para o ano 2020, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que contribúan a unha mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209H)

ORDE do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2021 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que contribúan a unha mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209H).

 

Resolucións deste procedemento

RESOLUCIÓN do 17 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde de 20 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2020, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que contribúan a unha mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños, tramitada como anticipado de gasto

 

4. Proxectos colectivos para a conservación e restauración da biodiversidade. Recollida de residuos mariños (procedemento PE209F)

Esta orde que ten por obxecto establecer as bases reguladoras xerais, e a convocatoria para o ano 2019, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables mediante a recollida de residuos mariños coa participación do sector produtor da pesca.

Que tipos de accións se poderán subvencionar?
As actuacións incidirán na redución do lixo mariño facilitando que contribúan a protexer o seu medio de traballo e promover o papel fundamental das persoas pescadoras e mariscadoras como gardiáns do mar, podendo proporcionar coñecemento sobre o tipo, cantidades e distribución do lixo mariño. Poderán subvencionarse os proxectos colectivos que se desenvolvan na Comunidade Autónoma de Galicia que teñan por obxecto protexer e recuperar a biodiversidade e os ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sostibles mediante a recollida de residuos mariños sempre coa participación do sector produtor da pesca.

Cales poden ser as liñas de actuación?

a) Accións para reducir a cantidade de lixo mariño e mitigar a pesca pantasma mediante a implicación das embarcacións pesqueiras e persoas pescadoras e mariscadoras a pé, na súa recollida no mar ou no intermareal.

b) Accións para mellorar a concienciación ambiental, a formación e a colaboración entre os actores marítimo-pesqueiros.

c) Accións en terra para a o almacenamento, manexo, clasificación, caracterización, tratamento e reciclaxe de lixo mariño recollido, incluídas as artes de pesca perdidas.

d) Accións para a xestión de residuos mariños.

Quen poderá ser beneficiario das subvencións?

a) As confrarías de pescadores, organizacións de produtores pesqueiros, e demais entidades asociativas xuridicamente recoñecidas e constituídas por persoas pescadoras ou mariscadoras, que teñan o ámbito territorial e a sede social na Comunidade Autónoma de Galicia.

b) As organizacións non gobernamentais sen ánimo de lucro, con ámbito territorial ou de actuación que inclúa a Comunidade Autónoma de Galicia, conxuntamente coas entidades do sector da pesca mencionadas na letra anterior.

c) As organizacións non gobernamentais sen ánimo de lucro, con ámbito territorial ou de actuación que inclúa a Comunidade Autónoma de Galicia conxuntamente cos grupos de acción local do sector pesqueiro recoñecidos pola Consellería do Mar no marco do desenvolvemento sustentable da zonas de pesca do FEMP 2014-2020.

Cal é o prazo para solicitalas?

O prazo de presentación de solicitudes será de un (1) mes contado desde o día seguinte ao da publicación da orde.

Convocatoria 2020:

Acta da comisión de valoración de proxectos e anexos

Convocatoria 2021:

Acta da comisión de valoración de proxectos e anexos

Acta de sesión extraordinaria da comisión de valoración de proxectos e anexos

Documentos de presentación:

Para a tramitación destas axudas a Consellería do Mar elaborou uns modelos que facilitan ás entidades solicitantes o traballo de presentación de solicitude de axuda e a xustificación documental das actuacións realizadas así como unha folla de cálculo que permite realizar a autoavaliación da viabilidade económico-financeira da entidade solicitante.

Formularios de rexistro datos:

Fase de xustificación do proxecto:

 

Bases reguladoras e convocatorias deste procedemento PE209F:

ORDE do 11 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2021 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables mediante a recollida de residuos mariños, tramitada como anticipado de gasto (DOG nº 22 do 3 de febreiro de 2021)

ORDE do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2020 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables mediante a recollida de residuos mariños, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209F)

 

5. Portos pesqueiros, lugares de desembarque e lonxas (procedemento PE209D)

Galicia conta cun amplo número de portos pesqueiros e ancoradoiros distribuídos ao longo do seu litoral que conforman un sistema portuario pesqueiro, diverso e complexo, que presta servizo a unha flota heteroxénea en tamaño e actividades e a un amplo grupo de usuarios plural tanto nas súas actividades coma nos seus intereses e que se insire no territorio tanto espacial como socialmente.

Os portos debe permitir a realización con criterios de ergonomía e seguridade, das actividades precisas para as operacións de pesca e para a primeira venda dos produtos pesqueiros. Así, o Programa de Equipamentos nos Portos Pesqueiros de Galicia inclúe intervencións precisas para dotar ou mellorar as instalacións que prestan servizos ás embarcacións, pescadores/as e mariscadores/as, co fin de mellorar as condicións de traballo e garantir as necesarias condicións de seguridade das persoas e os buques, garantindo a calidade sanitaria e organoléptica co obxectivo de avanzar no logro dunha actividade pesqueira máis sustentable e economicamente rendible.

Os proxectos subvencionados nesta orde financiarán ás organizacións colectivas (confrarías de pescadores) para desenvolver medidas de interese colectivo, que contribúan á consecución da prioridade 1, ao logro do obxectivo específico 1.d) de fomento da competitividade e viabilidade das empresas do sector da pesca, con inclusión da pesca costeira artesanal, e de mellora das condicións de seguridade e traballo.

Poderán ser beneficiarias as confrarías de pescadores de Galicia que realicen os investimentos e gastos que se consideren subvencionables.

Poderán ser obxecto de subvención, os proxectos colectivos que se desenvolvan en portos pesqueiros, lonxas e lugares de desembarque da Comunidade Autónoma de Galicia, e teñan algún dos seguintes obxectos: mellorar a calidade dos produtos da pesca, incrementar o control e rastrexabilidade dos produtos desembarcados procedentes da pesca, a eficiencia enerxética nas lonxas, ou mellorar a seguridade e as condicións de traballo dos pescadores/as.

Para a tramitación destas axudas a Consellería do Mar elaborou uns modelos de memorias que facilitan o traballo de presentación das entidades solicitantes:

Análise de viabilidade económica financeira (67 Kb)

Anexo A. Memoria proxecto (PE209D) (512 Kb)

 

Bases reguladoras e convocatorias deste procedemento PE209D:

ORDE do 19 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2018, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a modernización das infraestructuras dos portos pesqueiros, lugares de desembarque e das lonxas que melloren as condicións de traballo e a seguridade das persoas, tramitadas como expediente anticipado de gasto.

ORDE do 17 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2019 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos, financiados polo FEMP, de modernización dos portos pesqueiros, lonxas e lugares de desembarque, para a mellora da calidade, o incremento do control e a rastrexabilidade dos produtos desembarcados, a eficiencia enerxética e a mellora da seguridade e das condicións de traballo, tramitada como expediente anticipado de gasto.

 

Resolucións deste procedemento

RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 19 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2018 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, lugares de desembarque e das lonxas, que melloren as condicións de traballo e a seguridade das persoas, tramitadas como expediente anticipado de gasto (Diario Oficial de Galicia número 11, do 16 de xaneiro de 2018)

RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 17 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2019 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos, financiados polo FEMP, de modernización dos portos pesqueiros, lonxas e lugares de desembarque, para a mellora da calidade, o incremento do control e a rastrexabilidade dos produtos desembarcados, a eficiencia enerxética e a mellora da seguridade e das condicións de traballo, tramitada como expediente anticipado de gasto (Diario Oficial de Galicia número 21, do 30 de xaneiro de 2019)

 

6. Portos pesqueiros, lugares de desembarque e lonxas. Infraestrutura das lonxas. Mellora eficiencia enerxética (procedemento PE209E)

Nas lonxas dos portos pesqueiros o custe enerxético é significativo, e o prezo da enerxía e a súa contribución ao quentamento global determinan que o aforro enerxético e a mellora da eficiencia, se definan como criterios básicos de actuacións a promover. O cambio dos sistemas de alumado interior nas lonxas baseados na tecnoloxía led é unha medida de aforro enerxético coa que poden diminuír os custes económicos, e que tamén contribúe a redución da pegada de carbono.

Os proxectos subvencionados nesta orde financiarán ás organizacións colectivas (confrarías de pescadores) para desenvolver medidas de interese colectivo, que contribúan á consecución da prioridade 1 do FEMP, ao logro do obxectivo específico 1.d) de fomento da competitividade e viabilidade das empresas do sector da pesca, con inclusión da pesca costeira artesanal, e de mellora das condicións de seguridade e traballo.

Os proxectos contribuirán á mellora da infraestrutura nas lonxas pesqueiras ao abeiro do artigo 43.1 do FEMP e tería como obxecto a mellora da eficiencia enerxética.

Poderán ser beneficiarias as confrarías de pescadores de Galicia que realicen os investimentos e gastos que se consideren subvencionables.

Poderán ser obxecto de subvención, os proxectos colectivos que se desenvolvan nos edificios das lonxas pesqueiras e teñan como obxecto mellorar a eficiencia enerxética no alumeado interior mediante a modernización dos sistemas de iluminación por tecnoloxía led, e a modernización ou incorporación de sistemas de control de acendido, e de sistemas de regulación do nivel de iluminación.

Para a tramitación destas axudas a Consellería do Mar elaborou o modelo de memoria de proxecto para a presentación polas entidades solicitantes:

Memoria do proxecto colectivo (730 Kb)
Modelo do informe técnico competente (25 Kb)
Análise de viabilidade económico financeira (25 Kb)

 

Bases reguladoras e convocatorias deste procedemento PE209E:

ORDE do 24 de xullo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2019 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos que melloren a eficiencia enerxética nas lonxas pesqueiras, cofinanciadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) (código de procedemento PE209E).
 
Publicada no D.O.G. Nº 152 de 12 de agosto de 2019

 

Resolucións deste procedemento

RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 24 de xullo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2019 da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos que melloren a eficiencia enerxética nas lonxas pesqueiras, cofinanciadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) (Diario Oficial de Galicia número 152, do 12 de agosto)

Publicada no DOG Nº 33 de 18 de febreiro de 2020

 

7. Portos pesqueiros, lugares de desembarque e lonxas. Modernización das Infraestruturas para a mellora da eficiencia enerxética, da seguridade e das condicións de traballo e da calidade dos produtos desembarcados da pesca (procedemento PE209G)

Os proxectos subvencionados nesta orde financiarán ás organizacións colectivas (confrarías de pescadores) para desenvolver medidas de interese colectivo, que contribúan á consecución da prioridade 1, ao logro do obxectivo específico 1.d) de fomento da competitividade e viabilidade das empresas do sector da pesca, con inclusión da pesca costeira artesanal, e de mellora das condicións de seguridade e traballo.

Os proxectos contribuirán á modernización da infraestrutura nos portos pesqueiros, lugares de desembarque e nas lonxas pesqueiras ao abeiro do artigo 43.1 do FEMP e tería como obxecto a mellora da eficiencia enerxética, a mellora da seguridade e das condicións de traballo das persoas pescadoras e a mellora da calidade dos produtos desembarcados procedentes da pesca.

Poderán ser beneficiarios das subvencións as confrarías de pescadores de Galicia que realicen os investimentos e gastos que se consideren subvencionables

Para a tramitación destas axudas a Consellería do Mar elaborou uns modelos de memorias dos proxectos para a presentación polas entidades solicitantes:

Memoria do proxecto colectivo de eficiencia enerxética - Sistemas de iluminación
Informe de técnico competente. Iluminación led

Memoria do proxecto colectivo de eficiencia enerxética - Instalacións de frío
Informe de técnico competente. Sistemas de frío

Memoria do proxecto colectivo de eficiencia enerxética - Enerxía fotovoltaica
Informe de técnico competente. Fotovoltaicas

Memoria do proxecto colectivo de mellora da calidade dos productos da pesca
Memoria do proxecto colectivo de mellora da seguridade e condicions de traballo

Análise de viabilidade económico-financieira

 

Bases reguladoras e convocatorias deste procedemento PE209G:

ORDE do 23 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2020, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da seguridade e as condicións de traballo, e da calidade dos produtos desembarcados da pesca, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP) e tramitada como expediente anticipado de gasto (código de procedemento PE209G)

Publicada no D.O.G. Nº 25 de 6 de febreiro de 2020

 

Resolucións deste procedemento

RESOLUCIÓN do 4 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2020 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da seguridade e as condicións de traballo, e da calidade dos produtos desembarcados da pesca, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP) e tramitada como expediente anticipado de gasto (Diario Oficial de Galicia número 25, do 6 de febreiro de 2020)

Publicada no DOG nº 230 de 13 de novembro de 2020

 

8. Portos pesqueiros, lugares de desembarque e lonxas. Modernización das Infraestruturas para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do medio ambiente, da seguridade e das condicións de traballo e da calidade dos produtos desembarcados da pesca (procedemento PE209N)

Os proxectos subvencionados nesta orde financiarán ás organizacións colectivas (confrarías de pescadores) para desenvolver medidas de interese colectivo, que contribúan á consecución da prioridade 1, ao logro do obxectivo específico 1.d) de fomento da competitividade e viabilidade das empresas do sector da pesca, con inclusión da pesca costeira artesanal, e de mellora das condicións de seguridade e traballo.
Os proxectos contribuirán á modernización da infraestrutura nos portos pesqueiros, lugares de desembarque e nas lonxas pesqueiras ao abeiro do artigo 43.1 do FEMP e tería como obxecto a mellora da eficiencia enerxética, a protección do medio ambiente, a mellora da seguridade e das condicións de traballo das persoas pescadoras e a mellora da calidade dos produtos desembarcados procedentes da pesca.
Poderán ser beneficiarios das subvencións as confrarías de pescadores de Galicia que realicen os investimentos e gastos que se consideren subvencionables Para a tramitación destas axudas a Consellería do Mar elaborou uns modelos de memorias dos proxectos, informes e certificados para a súa presentación polas entidades solicitantes:

Memoria do proxecto colectivo de eficiencia enerxética - Iluminación interior
Modelo de informe de técnico competente. Iluminación interior

Memoria do proxecto colectivo de eficiencia enerxética - Sistemas de frio
Modelo de informe de técnico competente. Sistemas de frio

Memoria do proxecto colectivo de eficiencia enerxética - Instalacións fotovoltaicas
Modelo de informe de técnico competente. Instalacións fotovoltaicas

Memoria do proxecto colectivo de eficiencia enerxética - Enerxía térmica
Modelo de informe de técnico competente. Enerxía térmica

Memoria do proxecto colectivo de eficiencia enerxética - Contedores de lixo

Memoria do proxecto colectivo de mellora da seguridade e das condicións de traballo

Memoria do proxecto colectivo de mellora da seguridade e das condicións de traballo polo covid-19

Memoria do proxecto colectivo de mellora da calidade dos produtos

Memoria do proxecto colectivo de obras de modernización

Modelo de memoria de certificado

Modelo de memoria de execución

Análise de viabilidade

Bases reguladoras e convocatorias deste procedemento PE209N:

ORDE do 19 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2021 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións de traballo, e da calidade e do control e rastrexabilidade dos produtos desembarcados da pesca, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP) e tramitada como expediente anticipado de gasto (código de procedemento PE209N).

Publicado no DOG nº 27 de 10 de febreiro de 2021

 

9. Portos pesqueiros, lugares de desembarque e lonxas. Cumprimento da obriga de desembarque das capturas e incremento do valor dos compoñentes infrautilizados das capturas (procedemento PE209J)

Os proxectos subvencionados nesta orde financiarán ás organizacións colectivas sen ánimo de lucro para desenvolver medidas de interese colectivo, que contribúan á consecución da prioridade 1, ao logro do obxectivo específico 1.a) de redución do impacto da pesca no medio mariño incluída a prevención e a redución, na medida do posible, das capturas non desexadas.
Os proxectos estarán destinados a investimentos nos portos pesqueiros, lugares de desembarque e nas lonxas pesqueiras ao abeiro do artigo 43.2 do FEMP e tería como obxecto o cumprimento da obriga de desembarque das capturas e o incremento do valor dos compoñentes infrautilizados das capturas.
Poderán ser beneficiarios das subvencións as confrarías de pescadores, as organizacións de produtores da pesca e demais entidades asociativas xuridicamente recoñecidas e constituídas por pescadores que realicen os investimentos e gastos que se consideren subvencionables
Para a tramitación destas axudas a Consellería do Mar elaborou un modelo de memoria do proxecto e unha folla de cálculo que permite realizar a autoavaliación da viabilidade económico-financeira para a súa presentación polas entidades solicitantes:

Memoria do Proxecto Colectivo

Análise de viabilidade económico financeira

ORDE do 18 de maio de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2021, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos destinados a investimentos en portos pesqueiros, lonxas e lugares de desembarque que faciliten o cumprimento da obriga de desembarque das capturas e o incremento do valor dos compoñentes infrautilizados das capturas, cofinanciadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) (código de procedemento PE209J)

10. Portos pesqueiros, lonxas ou establecementos autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros e dos lugares de desembarque. Modernización das infraestruturas para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do medio ambiente, da seguridade e das condicións de traballo e da calidade dos produtos desembarcados da pesca (procedemento PE209G)

Os proxectos subvencionados nesta orde financiarán ás organizacións colectivas (as organizacións de produtores da pesca, as cooperativas, as asociacións profesionais de persoas mariscadoras a pé, as asociacións profesionais de redeiras e as confrarías de pescadores) para desenvolver medidas de interese colectivo, que contribúan á consecución da prioridade 1, ao logro do obxectivo específico 1.d) de fomento da competitividade e viabilidade das empresas do sector da pesca, con inclusión da pesca costeira artesanal, e de mellora das condicións de seguridade e traballo.

Os proxectos contribuirán á modernización da infraestrutura nos portos pesqueiros, lonxas ou establecementos autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros e dos lugares de desembarque ao abeiro do artigo 43.1 do FEMP e tería como obxecto a mellora da eficiencia enerxética, a protección do medio ambiente, a mellora da seguridade e das condicións de traballo das persoas pescadoras e a mellora da calidade dos produtos desembarcados procedentes da pesca.

Poderán ser beneficiarias das subvencións as organizacións de produtores da pesca, as cooperativas, as asociacións profesionais de persoas mariscadoras a pé, as asociacións profesionais de redeiras e as confrarías de pescadores, que realicen os investimentos e gastos que se consideren subvencionables. As entidades serán sen ánimo de lucro e deben ter un ámbito territorial que inclúa a Comunidade Autónoma de Galicia e sede social na mesma.

Memoria eficiencia enerxética - Iluminación interior

Modelo de informe técnico - Iluminación interior

Memoria protección do medio ambiente - Instalacións fotovoltaicas

Modelo de informe técnico - Instalacións fotovoltaicas

Memoria mellora da seguridade e das condicións de traballo

Memoria mellora da calidade dos produtos

Memoria obras de modernización

Modelo de certificado de execución do instalador

Modelo de memoria de execución

Análisis de viabilidade económico-financeira

Bases reguladoras e convocatorias deste procedemento PE209G

ORDE do 23 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2021 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas ou establecementos autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións de traballo, e da calidade e do control e rastrexabilidade dos produtos desembarcados da pesca, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) (código de procedemento PE209G)

Publicada no DOG Núm. 153 de 11 de agosto de 2021