Vostede está aquí

Poxas públicas de bens mobles patrimoniais

Obxecto da poxa: alleamento da patrulleiras “María do Río” e "Xistral".

Prezo base de licitación: o prezo base de saída a ofertar á alza para cada unha das poxas
previstas é o seguinte:

"María do Río"
- Primeira convocatoria: dezasete mil euros (17.000,00 €)
- Segunda convocatoria: catorce mil catrocentos cincuenta euros (14.450,00 €)
- Terceira convocatoria: once mil novecentos euros (11.900,00 €)

"Xistral"
- Primeira convocatoria: quince mil euros (15.000,00 €)
- Segunda convocatoria: doce mil setecentos cincuenta euros (12.750,00 €)
- Terceira convocatoria: dez mil quinientos euros (10.500,00 €)

Url do DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200903/AnuncioG0427-130820-0004_gl.html 

Referencia do medio onde se publicou: Diario Oficial de Galicia do día 3 de setembro de 2020

Documentos asociados:

RESOLUCIÓN de adxudicación do alleamento das embarcacións patrulleiras “Maria do rio” e “Xistral” 

PREGO de condicións que rexerán a venda en primeira, segunda e terceira poxa á alza, mediante o procedemento de presentación de ofertas en sobre pechado con apertura en acto público, das embarcacións patrulleiras "María do Río" e "Xistral"

Descrición dos bens

ANEXOS

Acta mesa A asinada

Acta mesa B asinada