Vostede está aquí

Poxas públicas de bens mobles patrimoniais

Obxecto da poxa: alleamento da patrulleira “Gaitoviña”, con matrícula 8a VILL-1-1-90, que se atopa desafectada do servizo público mediante resolución Consellería do Mar de data 11 de xaneiro de 2018.

Prezo base de licitación: o prezo base de saída a ofertar á alza para cada unha das poxas
previstas é o seguinte:
- Primeira convocatoria: corenta e dous mil cincocentos trinta e sete euros con corenta e catro céntimos (42.537,44 €)
- Segunda convocatoria: trinta e seis mil cento cincuenta e seis euros con oitenta e dous céntimos (36.156,82 €)
- Terceira convocatoria: vintenove mil setecentos setenta e seis euros con vinteún céntimos (29.776,21 €)

Url do DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190528/AnuncioG0427-130519-0005_gl.html

Referencia do medio onde se publicou: Diario Oficial de Galicia do día 28 de maio de 2019

Documentos asociados: 

ANUNCIO do 10 de maio de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar, polo que se inicia o procedemento para o alleamento mediante poxa pública da patrulleira Gaivotiña, mediante o procedemento de ofertas en sobre pechado

PREGO de condicións que rexenerán a venda en primeira, segunda e terceira poxa pública ao alza, mediante o porcedemento de presentación de ofertas en sobre pechado, da embarcación patrulleira "Gaivotiña"

ANEXO IV. Estado da embarcación "Gaivotiña"