Vostede está aquí

Plans de xestión e biodiversidade

Xornadas formativas para elaboración dos obxectivos dos plans de marisqueo

De acordo co Decreto 153/2019, do 21 de novembro polo que se regula o réxime de conservación e explotación dos recursos marisqueiros, nos plans de xestión de marisqueo deberán establecerse unha serie de obxectivos xerais - biolóxicos, ecolóxicos e socioeconómicos- a acadar co desenvolvemento da actividade a través do plan.

Estes obxectivos xerais o seu tempo deberán concretarse en obxectivos operacionais, ligados a indicadores con valores a acadar ou evitar en base a determinados niveis de referencia atopados na bibliografía ou nos rexistros históricos do indicador na zona ou no plan.

Para a súa aprobación, a proposta do plan achegada deberá incorporar o listado de obxectivos coas diferentes variables asociadas.

Para aclarar e facilitar a elaboración deste apartado do plan, estanse impartindo xornadas formativas para os técnicos da consellería e das entidades do sector, así como se organizarán sesións de revisión do mesmo antes da súa presentación.

Ponse a disposición dos interesados os seguintes contidos e documentos expostos nas xornadas formativas

CIRCULAR MA-01-2020 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se ditan instrucións e recomendacións sobre o desenvolvemento da actividade marisqueira durante o período de medidas preventivas como consecuencia da evolución do Coronavirus COVID-19

O día 09/12/2019 tivo lugar a publicación do Decreto 153/2019, do 21 de novembro, polo que se regula o réxime de conservación e explotación dos recursos marisqueiros e das algas. A aprobación deste decreto supón a actualización da normativa relativa a actividade marisqueira, realizada coa finalidade de afianzar a xestión do recursos en base ó concepto de bo estado de saúde dos stocks, reducir a carga administrativa e incorporar os aspectos ambientais que permitan visibilizar a contribución do marisqueo a manter ou mellorar a biodiversidade nas zonas costeiras, fomentar o uso axeitado do territorio, adoitar medidas de adaptación ao cambio climático, así como recoñecer o axuste das zonas nas que se desenvolve ao concepto de infraestrutura verde.

Unha das principais novidades da norma é o establecemento de plans de xestión de de vixencia trianual, nos que xunto á planificación da explotación dos recursos, terase en conta aspectos de carácter medioambiental e socioeconómico, de xeito levan asociados uns obxectivos relacionados con estes aspectos que se pretenden acadar mediante o desenvolvemento do plan.

Deste xeito, a norma recolle que os plans aprobados para o 2019 ven prorrogada a súa vixencia:

  • Os plans de marisqueo de recursos xerais: ata o 31/12/2020, data trala cal terá inicio o primeiro período de plans trianuais para os recursos marisqueiros xerais (2021-2023)
  • Os plans de recursos específicos: ata o 31/12/2021, data trala cal terá inicio o primeiro período de plans trianuais para os recursos específicos( 2022-2024)

No artigo 19 do Decreto 153/2019, do 21 de novembro, regúlase a figura dos plans de xestión de nova incorporación, que as entidades poderán presentar para un período inferior a tres anos para recursos, ámbitos zonais ou útiles, equipos e técnicas de marisqueo regulamentarios, diferentes aos plans de xestión trianuais aprobados, e que se poderán aprobar para determinar a viabilidade da explotación antes da súa aprobación como plan de xestión trianual e incorporación ao Plan Xeral de Explotación Marisqueira.

De acordo con isto, na disposición transitoria cuarta do Decreto contémplase que no prazo dun mes dende a publicación do mesmo, poderanse presentar propostas de plans de xestión de nova incorporación de recursos xerais e de recursos específicos, que de ser aprobados terán vixencia ata o 31/12/2020 e ata o 31/12/2021 respectivamente. O prazo de presentación destas propostas remata o 09/01/2020.

A. Presentación das propostas de plans de xestión de nova incorporación de recursos específicos para o bienio 2020-2021

Dentro deste apartado atoparemos a información necesaria para elaboración e presentación das propostas de plans de xestión de nova incorporación de recursos específicos para o bienio 2020-21 así como o anexos deberan acompañar aos anteditos propostas presentadas polas entidades.

As propostas de plan elaboraranse e presentaranse de acordo co disposto na Circular MA-02-2019, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se ditan instrucións para a presentación de propostas de plans de xestión de nova incorporación de recursos específicos.

As solicitudes presentaranse a través da SEDE electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal a través do procedemento PE410A- Plan de xestión de recursos específicos,

Xunto coa solicitude PE410A deberán achegarse os seguintes documentos:

a) Proposta do plan e anexos unidos nun único arquivo .pdf.

b) Arquivo .txt do plan exportado do formulario pexmar

c) Arquivo Formulario obxectivos.xls cumprimentado.

Lémbrase que o tamaño máximo do conxunto de documentos achegados nunha solicitude na SEDE electrónica é de 50 MB, e non se admiten arquivos comprimidos

B. Presentación das propostas de plans de xestión de nova incorporación de recursos marisqueiros xerais para o ano 2020

Dentro deste apartado atoparemos a información necesaria para elaboración e presentación das propostas de plans de xestión de nova incorporación de recursos marisqueiros xerais para o ano 2020, así como o anexos deberan acompañar aos anteditos plan presentados polas entidades.

As propostas de plan elaboraranse e presentaranse de acordo co disposto na Circular MA-01-2019, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se ditan instrucións para a presentación de propostas de plans de nova incorporación de recursos xerais en zonas de autorización e para zonas de libre marisqueo mediante plan específico para o ano 2020

As solicitudes presentaranse a través da SEDE electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal mediante o procedemento PE403A- Plans de xestión de marisqueo.

As solicitudes virán asinadas pola persoa que exerza a representación legal da entidade e no caso dos plans conxuntos, polo representante legal da entidade nomeada como representante do plan ante a Administración.

Xunto coa solicitude PE403A deberán achegarse os seguintes documentos:

a) Proposta do plan de xestión e anexos unidos nun único arquivo .pdf:

b) Arquivo .txt do plan exportado do formulario pexmar

c) Arquivo Formulario obxectivos.xls cumprimentado

Lémbrase que o tamaño máximo do conxunto de documentos achegados nunha solicitude na SEDE electrónica é de 50 MB, e non se admiten arquivos comprimidos

 

Harmonización datos indicadores FEMP dos plans de xestión

As actividades de marisqueo en Galicia están sometidas a plans de xestión que perseguen, como obxectivo económico, sustentar a actividade profesional das persoas que o exercen. Ademais, ao tratarse dunha actividade baseada na xestión de recursos naturais e no bo estado do medio natural, precisa dunha extremada calidade ambiental do entorno.

A xestión sostible dos recursos marisqueiros, enmarcase nos plans de xestión, nos que se desenvolven medidas que melloran a protección, conservación e sustentabilidade dos recursos. Ademais da xestión sostible, realízanse actividades complementarias que contribúen á conservación e recuperación de hábitats e da diversidade, para garantir a viabilidade económica, social e ambiental do sector.

O marisqueo, exercido a través dos plans de xestión, axústase a unha perspectiva sistémica axeitada na medida en que mellora a biodiversidade, fomenta o uso axeitado do territorio, pode contribuír a minorar ou adaptarse ao cambio climático, e se axusta ao concepto de infraestrutura verde (azul no caso de medios acuáticos). O marisqueo, a través dos plans de xestión, responde ao concepto de infraestrutura verde na medida en que favorece ou mantén os servizos ecosistémicos, aplica a restauración ecolóxica, e mellora a conectividade.

Os plans de xestión do marisqueo tamén axudan a encadrar esta actividade na Directiva marco sobre a estratexia mariña (DMEM). Dita Directiva establece un total de 11 descritores do estado ambiental nas augas mariñas, así como os indicadores que se deberán utilizar para avaliar a consecución do bo estado medioambiental da zona obxecto de estudo. Moitas das labores levadas a cabo polos técnicos das entidades asociativas do sector en relación cos plans de xestión, coinciden cos requirimentos da DMEM e achegan información que pode ser encadrada en moitos dos descritores establecidos.

No ano 2018 realizouse unha análise dos datos recompilados incluídos nos anexos FEMP subidos á FTP ata outubro de 2018; actualizáronse os indicadores da perspectiva ambiental relativos aos plans de explotación/xestión marisqueira e desenvolveuse unha nova versión dos modelos estándar de recompilación dos datos dos indicadores dos diferentes descritores da DMEM. O resultado na análise está dispoñible no seguinte documento de Harmonización dos datos recompilados e actualización dos indicadores da perspectiva ambiental relativos aos plans de explotación/xestión marisqueira de 2018.

Harmonización datos indicadores FEMP plans 2018

 

Proposta de norma que regula o réxime de conservación e explotación dos recursos marisqueiros:.

Dende os anos noventa a explotación dos recursos marisqueiros en Galicia organizouse principalmente a través plans de explotación anuais, mediante un sistema de coxestión entre a Administración e o sector. Os plans de explotación, xunto cos permisos de explotación para exercer a actividade e a organización do sector en torno ás agrupacións sectoriais das confrarías de pescadores, conformaron os piares para a importante transformación do sector marisqueiro, destacando a profesionalización das mariscadoras a pé, que contribúe á creación de emprego e ao desenvolvemento sustentable das zonas costeiras de Galicia.

A experiencia adquirida na xestión nos 25 anos transcorridos dende a promulgación do Decreto 423/1993, do 17 de decembro e o grado de evolución organizativa acadado polo sector marisqueiro, levan a realizar unha actualización da normativa coa finalidade de reforzar a xestión do recursos en base á saúde dos stocks; reducir a carga administrativa; e incorporar os aspectos ambientais que permitan visibilizar a contribución do marisqueo a manter ou mellorar a biodiversidade, fomentar o uso axeitado do territorio, adoitar medidas de adaptación ao cambio climático, e axustarse ao concepto de infraestrutura verde.

No proceso de elaboración do proxecto de decreto polo que se regula o réxime de conservación e explotación dos recursos marisqueiros seguíronse os seguintes pasos:

1º. Elaboración dun informe técnico que tiña por obxectivo avaliar á viabilidade de establecer plans de xestión plurianuais tendo en conta a dinámica das poboacións das especies marisqueiras.

O estudo realizado permite incrementar a vixencia dos plans de xestión a un prazo medio de tres anos incorporando obxectivos operacionais, e realizando un seguimento e avaliación das tendencias de indicadores establecidos e niveis de referencia establecidos.

2º Presentación ás Federacións de confrarías de Galicia do informe técnico das bases biolóxicas para plans de xestión plurianuais e dunha proposta inicial das cuestións a abordar na nova regulación, nunha reunión celebrada o día 25 de abril de 2019.

3º Presentación aos técnicos de confrarías e da administración das bases biolóxicas para plans de xestión plurianuais, información sobre a proposta de regulación e recollida de suxestións, en reunión celebrada o día 31 de maio de 2019.

4º. Consulta pública previa á elaboración de proxecto de decreto no portal de transparencia e bo goberno da Xunta de Galicia entre os días 7 e 22 de maio de 2019 sobre o Decreto por el que se regula el régimen de conservación y explotación de los recursos marisqueros.

https://transparencia.xunta.gal/tema/informacion-de-relevancia-xuridica/consulta-publica-previa

5º. Celebración dunha xornada de marisqueo dirixida ao sector o día 11 de xuño de 2019 co obxectivo de informar e consultar mediante metodoloxía participativa para a incorporación de posibles suxestións, sobre a nova regulación da normativa de conservación e explotación dos recursos marisqueiros, e á que foron invitadas 64 entidades asociativas do sector (60 confrarías de pescadores, 3 asociacións de mariscadoras e 1 cooperativa)

6º. Reunión na Federación Provincial de confrarías de Pontevedra o día 18 de xuño de 2019 coa asistencia de secretarios de confrarías, asistencias técnicas e patróns maiores, para informar da proposta de norma, intercambiar opinións e recoller posibles suxestións.

 

Análise do incremento do esforzo nos plans de xestión de recursos específicos entre os anos 2015 e 2016

A orde de 30 de decembro de 2015 pola que se regula a explotación dos recursos específicos no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 13, do 21 de xaneiro de 2016) contempla que no caso da explotación de recursos específicos desde embarcación, terase en conta ter exercido unha actividade mínima na renovación das habilitacións e no mantemento do número de cotas de captura a que pode ter dereito cada embarcación. Con esta medida pretendíase evitar que se producira unha subexplotación dos recursos e promóver a incorporación de persoas ao sector.

A consellería realizou una análise do incremento do esforzo nos plans de xestión de recursos específicos nos anos 2015 e 2016 co obxecto de determinar se a implementación da orde de 30 de decembro de 2016 supuxo una variación significativa do esforzo extractivo aplicado sobre os recursos nos plans de xestión. Este informe analizouse na comisión sectorial de marisqueo e recursos específicos do Consello Galego de Pesca do 12 de xullo de 2017.

A continuación figura un resumo executivo do informe mencionado.