Vostede está aquí

Formación portos

Cursos portos 2021

Cursos portos 2020

ORDE DE AXUDAS PARA ACCIÓNS FORMATIVAS (procedemento PE610A)

Orde de 9 de novembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva, axudas para accións formativas, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca ( FEMP), que contribúan ao desenvolvemento da formación profesional, das novas competencias profesionais e da formación permanente do sector pesqueiro (código de procedemento PE610A).

Estas axudas pretenden mellorar tanto a formación específica do sector así como unha formación integral e complementaria coa adquisición de competencias que axuden a mellorar os perfís profesionais que redunden nunha mellora da competitividade da xente do sector. Así mesmo preténdese contribuír positivamente ao relevo xeracional que está a precisar o sector dando resposta a esta necesidade coa formación de novos profesionais que se incorporen ás actividades marítimo-pesqueiras.

A axuda contribuirá ao logro do obxectivo específico OE1.f de desenvolvemento da formación profesional, das novas competencias profesionais e da formación permanente prevista no artigo 29 do título V capítulo I do citado Regulamento (UE) nº 508/2014, dentro da prioridade 1 ( Fomentar unha pesca sustentable dende un punto de vista ambiental, eficiente no uso dos recursos, innovadora, competitiva e baseada no coñecemento ) do programa operativo para España do FEMP para o período 2014-2020, aprobado por decisión de execución da Comisión C(2015) 8118 final do 13.11.2015, cunha porcentaxe de cofinanciamento de fondos FEMP do 75%.

Poderán ser beneficiarias das subvencións as confrarías de pescadores e as súas federacións, as organizacións de produtores, as cooperativas do mar, as asociacións de profesionais do sector e as demais entidades asociativas xuridicamente recoñecidas e constituídas por profesionais do sector, sempre que desenvolvan as súas actividades profesionais no sector pesqueiro e teñan a sede social na Comunidade Autónoma de Galicia.

Poderán ser obxecto de subvención os proxectos e accións formativas que se desenvolvan na Comunidade Autónoma de Galicia destinadas á formación profesional, adquisición de novas competencias profesionais e formación permanente do sector pesqueiro.

Orde de convocatoria: para esta convocatoria o prazo de solicitudes é ata o 15 de decembro de 2021.

Para a tramitación destas axudas a Consellería do Mar elaborou uns modelos que facilitan ás entidades solicitantes o traballo de presentación de solicitude de axuda e a xustificación documental das actuacións realizadas:

- Modelo A: proxecto formativo.

- Modelo B: documento de valoración.

- Modelo C: ficha actividade.

- Modelo D: rexistro de asistencia.

- Modelo E: informe técnico.

- Enquisa alumnado.

ORDE DE FORMACIÓN

ORDE do 9 de novembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva, axudas para accións formativas, financiadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan ao desenvolvemento da formación profesional, das novas competencias profesionais e da formación permanente do sector pesqueiro (código de procedemento PE610A).

 

FEMP