Cofradías de Pescadores

Disposicións Xerais

RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2014 pola que se convocan eleccións para a renovación dos órganos reitores das confrarías de pescadores de Galicia, incluídas as súas agrupación sectoriais, e das súas federacións

ORDE do 29 de abril de 2014 pola que se regulan as eleccións para a renovación dos órganos reitores de confrarías de pescadores de Galicia e das súas federacións

CORRECCIÓN de erros. Decreto 8/2014, do 16 de xaneiro, polo que se regulan as confrarías de pescadores de Galicia e as súas federacións

DECRETO 8/2014, do 16 de xaneiro, polo que se regulan as confrarías de pescadores de Galicia e as súas federacións

DECRETO 254/2004, do 21 de outubro, polo que se crea a Federación Galega de Confrarías de Pescadores (DOG núm. 213, do 2 de novembro de 2004)

ORDE do 17 de marzo de 2004 pola que se acorda a fusión das confrarías de pescadores de Ribadeo e Rinlo por petición propia (DOG núm. 78, do 23 de abril de 2004)

LEI 3/2002, do 29 de abril, de medidas de réxime fiscal e administrativo. (DOG núm. 84, do 2 de maio de 2002)

LEI 9/1993, do 8 de xullo, de confrarías de pescadores de Galicia. (DOG núm. 134, do 15 de xullo de 1993)

Persoal funcionario con destino nas confrarías de pescadores

LEI 5/2003, do 27 de outubro, pola que se declara a extinción da escala específica creada pola disposición transitoria quinta da Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de Galicia. (DOG núm. 217, do 7 de novembro 2003)

DECRETO 71/2001, do 22 de marzo, polo que se aproba o Regulamento do persoal funcionario destinado nas confrarías de pescadores (DOG núm. 69, do 6 de abril 2001)