Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo

Datos de contacto

Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo
Centro de Referencia Nacional de Pesca y Navegación
Rúa Beiramar Nº 55
36202 Vigo-Pontevedra

886110825
886110825

Páxina web

A súa privilexiada situación e as súas modernas instalacións convertérona nun punto de referencia formativa do sector. Así mesmo, no seu edificio, ademais dos ciclos formativos, impártense cursos profesionais como o de capitán de pesca, mecánico naval e patrón costeiro polivalente. É Centro de Referencia Nacional de Pesca y Navegación.

Ir á web

 

Infraestrutura

  • Residencia
  • Comedor
  • Aulas totalmente equipadas
  • Buque de prácticas Valentín Paz Andrade
  • Planetario
  • Salón de actos

 

DECRETO 143/2013, do 12 de setembro, polo que se fixan os prezos públicos polos servizos de residencia e comedor prestados nos centros de formación das familias marítimo-pesqueira e agroforestal, así como os prezos de matrícula na Aula de Seguridade e Salvamento, dependentes desta consellería - 16/07/2018

ORDE do 23 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para o acceso ás prazas de residencia e de comedor nos centros residenciais e se convoca a oferta de prazas para o curso académico 2023/24 (código de procedemento PE606A) - 13/07/2023

RESOLUCIÓN do 23 de xuño 2023, conxunta da Consellería do Mar e da Consellería do Medio Rural, pola que se actualizan os prezos públicos determinados no Decreto 143/2013, do 12 de setembro, polo que se fixan os prezos públicos polos servizos de residencia e comedor prestados nos centros de formación das familias marítimo-pesqueira e agroforestal, así como os prezos de matrícula na Aula de Seguridade e Salvamento, dependentes destas consellerías - 13/07/2023

RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se fai pública a relación provisional de persoas adxudicatarias de prazas de residencia e comedor no Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo conforme á Orde do 23 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para o acceso ás prazas de residencia e de comedor nos centros residenciais desta Consellería, e se convoca a oferta de prazas para o curso académico 2023/2024 - 03/08/2023

RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se fai pública a relación definitiva de persoas adxudicatarias de prazas de residencia e comedor no Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo conforma á Orde do 23 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para o acceso ás prazas de residencia e de comedor nos centros residenciais desta consellería, e se convoca a oferta de prazas para o curso académico 2023/2024 - 24/08/2023

RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se fai pública a relación provisional de persoas adxudicatarias de prazas de residencia e comedor no Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo (período extraordinario) conforme á orde do 23 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para o acceso ás prazas de residencia e de comedor nos centros residenciais desta consellería, e se convoca a oferta de prazas para o curso académico 2023/2024 - 02/10/2023

RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se fai pública a relación definitiva de persoas adxudicatarias de prazas de residencia e comedor no Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico de Vigo (período extraordinario) conforme á Orde do 23 de Xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para o acceso ás prazas de residencia e de comedor nos centros residenciais desta consellería, e se convoca a oferta de prazas para o curso académico 2023/2024 - 31/10/2023

 

Normativa dos ciclos formativos

DECRETO 94/2013, do 6 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo
formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en
Transporte Marítimo e Pesca de Altura (3.5 Mb)

DECRETO 191/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Mantemento e Control de Maquinaria de Buques e Embarcacións (3 Mb)

DECRETO 193/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Organización do Mantemento de Maquinaria de Buques e Embarcacións (3 Mb)

DECRETO 194/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Navegación e Pesca de Litoral (3.2 Mb)

 

Formación non regrada

Vigo. Formación non regrada 2023-2024 - 10/04/2024