Flota

ORDE do 28 de abril de 2011 pola que se establecen límites cuantitativos nos seguros de danos a terceiros que se subscriban para embarcacións dedicadas á pesca profesional, marisqueo e acuicultura. (DOG nº 93, do 13 de maio de 2011)

Decreto 97/2005, do 14 de abril, polo que se regula o Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG núm.86, do 8 de abril 2005)

Decreto 59/2005, do 18 de marzo, polo que se crea un instrumento de xestión da frota de baixura denominado banco de GT e KW da Comunidade Autónoma de Galicia(DOG núm.67 , do 8 de abril 2005)

DECRETO 197/2004, do 29 de xullo, polo que se regula a flota de pesca interior da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG núm.155, do 11 de agosto 2004)

ORDE do 28 de xuño de 2004 pola que se regula a autorización de establecemento e cambio de porto base de buques.(DOG núm.129, do 6 de xullo2004)

RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2004 pola que se dispón a publicación da relación de buques incluídos no Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG núm. 94, do 18 de maio de 2004)

ORDE do 13 de xuño de 2003 pola que se fixa un prazo extraordinario para a declaración establecida na disposición transitoria primeira da Orde do 8 de maio de 2002, pola que se actualiza o Rexistro de Buques de Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia

CORRECCIÓN de erros.-Orde do 8 de maio de 2002 pola que se actualiza o Rexistro de Buques da Comunidade Autónoma de Galicia e se establecen normas sobre a súa xestión e control. (DOG núm. 168, do 2 de setembro de 2002)

ORDE do 8 de maio de 2002 pola que se actualiza o Rexistro de Buques da Comunidade Autónoma de Galicia e se establecen normas sobre a súa xestión e control. (DOG núm. 94, do 16 de maio de 2002)

ORDE do 5 de maio de 1998 pola que se regula a tramitación das autorizacións de construcción e modernización de buques pesqueiros na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG núm. 101, do 28 de maio de 1998)