Recursos Marinos

Disposicións xerais

CORRECCIÓN de erros. Orde do 27 de xullo de 2012 pola que se regulan os tamaños mínimos de diversos produtos pesqueiros na Comunidade Autónoma de Galicia

ORDE do 27 de xullo de 2012 pola que se regulan os tamaños mínimos de diversos produtos pesqueiros na Comunidade Autónoma de Galicia

ORDE do 18 de agosto de 2010 pola que se regula o uso e xestión da reserva mariña de interese pesqueiro Ría de Cedeira

CORRECCIÓN de erros.-Decreto 28/2009, do 29 de xaneiro, polo que se crea a reserva mariña de interese pesqueiro Ría de Cedeira. (DOG núm 49, do 11 de marzo de 2009).

DECRETO 28/2009, do 29 de xaneiro, polo que se crea a reserva mariña de interese pesqueiro Ría de Cedeira. (DOG núm. 33, do 17 de febreiro de 2009)

CORRECCIÓN de erros.-Orde do 27 de novembro de 2007 pola que se regula o uso e xestión da reserva mariña de interese pesqueiro Os Miñarzos (DOG núm. 243, do 18 de decembro de 2007)

ORDE do 27 de novembro de 2007 pola que se regula o uso e xestión da reserva mariña de interese pesqueiro Os Miñarzos. (DOG núm.236, do 7 de decembro de 2007)

LEI 6/2009, do 11 de decembro, de modificación da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia. (DOG núm. 243, do 15 de decembro)

ORDE do 26 de febreiro de 2009 pola que se modifica a Orde do 27 de novembro de 2007, pola que se regula o uso e a xestión da reserva mariña de interese pesqueiro Os Miñarzos. (DOG núm. 48, do 10 de marzo de 2009)

LEI 1/2009, do 15 de xuño, de modificación da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia. (DOG núm. 116, do 16 de xuño)

LEI 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia. (DOG núm. 243, do 16 de decembro de 2008. Entrada en vigor, salvo Título IX, o 16/6/2009)

DECRETO 241/2008, do 2 de outubro, polo que se modifica o Decreto 87/2007, do 12 de abril, polo que se crea a reserva mariña de interese pesqueiro Os Miñarzos (DOG núm. 210, do 29 de outubro de 2008)

DECRETO 87/2007, do 12 de abril, polo que se crea a reserva mariña de interese pesqueiro Os Miñarzos (DOG núm. 88, do 8 de maio de 2007)

DECRETO 103/2004, do 13 de maio, polo que se regula o exercicio das competencias de pesca, marisqueo e acuicultura no Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia

Actividade pesqueira e marisqueira

Pesca marítima, artes e aparellos

ORDE do 31 de marzo de 2011 pola que se modifica a Orde do 26 de outubro de 2004, pola que se regula a alternancia de artes para embarcacións que pesquen en augas da Comunidade Autónoma de Galicia.(DOG núm. 80, do 26 de abril de 2011)

CORRECCIÓN de erros.-Decreto 15/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as artes, aparellos, útiles, equipamentos e técnicas permitidos para a extracción profesional dos recursos mariños vivos en augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia

ORDE do 11 de febreiro de 2011 pola que se modifica a Orde do 5 de xuño de 2008, pola que se regula a captura e desembarque de determinadas especies peláxicas (DOG núm. 30, do 14 de febreiro de 2011)

DECRETO 15/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as artes, aparellos, útiles, equipamentos e técnicas permitidos para a extracción profesional dos recursos mariños vivos en augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 31, do 15 d

CORRECCIÓN de erros.-Resolución do 23 de decembro de 2010, da Dirección Xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños, pola que se autoriza o Plan de Pesca de Anguía para as confrarías de pescadores das rías de Arousa, Ferrol e Vigo (DOG nº 5 de 10 d

RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2010, da Dirección Xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños, pola que se autoriza o Plan de Pesca de Anguía para as confrarías de pescadores das rías de Arousa, Ferrol e Vigo (DOG núm. 251, do 31 de decembro 2010)

ORDE do 16 de xuño de 2010 pola que se modifica a Orde do 5 de xuño de 2008, pola que se regula a captura e desembarque de determinadas especies peláxicas. (DOG núm. 117, do 22 de xuño 2010)

ORDE do 26 de marzo de 2009 pola que se modifica a Orde do 26 de outubro de 2004 pola que se regula a alternancia de artes para embarcacións que faenen en augas da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG núm. 68, do 8 de abril de 2009)

ORDE de 5 de xuño de 2008 pola que se regula a captura e o desembarque de determinadas especies peláxicas. (DOG núm. 118, do 19 de xuño de 2008)

ORDE do 3 de maio de 2007 pola que se modifica a Orde do 26 de outubro de 2004 pola que se regula a alternancia de artes para embarcacións que pesquen en augas da Comunidade Autónoma de Galicia.(DOG núm. 90, do 10 de maio de 2007)

ORDE do 26 de outubro de 2004 pola que se regula a alternancia de artes para embarcacións que faenen en augas da Comunidade Autónoma de Galicia

ORDE do 12 de xaneiro de 2004 pola que se fixan os horarios do período de cesamento diario da pesca de arrastre previsto no Plan de pesca do Estado. (DOG núm. 22, do 3 de febreiro 2004)

ORDE do 26 de outubro de 1994 pola que se regula o emprego do bou de vara e da rapeta (DOG núm. 215, do 8 de novembro1994)

Permisos de explotación

CORRECCIÓN de erros. Orde do 15 de xullo de 2011 pola que se regula o permiso de explotación para o marisqueo a pé

ORDE do 15 de xullo de 2011 pola que se regula o permiso de explotación para o marisqueo a pé (DOG núm. 144, do 28 de xullo de 2011)

ORDE do 6 de novembro de 2009 pola que se modifica a Orde do 6 de abril de 2004 pola que se regulan os procedementos de expedición, renovación, traslado e transmisión dos permisos de explotación para embarcacións. (DOG nº 224, do 16 novembro)

DECRETO 114/2007, do 31 de maio, de modificación do Decreto 425/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente sobre o permiso de explotación para exercer a actividade pesqueira e marisqueira (DOG núm. 115 do 15 de xuño2007)

ORDE do 6 de abril de 2004 pola que se regulan os procedementos de expedición, renovación, traslado e transmisión dos permisos de explotación para embarcacións. (DOG núm. 68, do 7 de abril. Nota: derroga capítulo I da Orde do 31 de maio de 1995, pola que

ORDE do 8 de novembro de 2000 pola que se regula a obtención dos certificados de cualificación necesarios para optar ós permisos de explotación de mariscador a pé e de recursos específicos (DOG núm. 5, do 8 de xaneiro de 2001)

CORRECCIÓN de erros.-Orde do 31 de maio de 1995 pola que se regula a expedición e revalidación do permiso de explotación para exerce-la actividade pesqueira e marisqueira (DOG núm. 220, do 16 de novembro 1995)

ORDE do 31 de maio de 1995 pola que se regula a expedición e revalidación do permiso de explotación para exerce-la actividade pesqueira e marisqueira (DOG núm.125, do 30 de xuño1995)

CORRECCIÓN de erros.-Decreto 425/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente sobre o permiso de explotación para exerce-la actividade pesqueira e marisqueira.(DOG núm 36 do 22 de febreiro de 1994)

DECRETO 425/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente sobre o permiso de explotación para exerce-la actividade pesqueira e marisqueira (DOG núm. 13, do 20 de xaneiro de 1994)

Marisqueo, extracción de algas e recursos específicos

Orde do 30 de decembro de 2015 pola que se regula a explotación de recursos específicos no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Orde do 23 de decembro de 2015 pola que se aproba o Plan xeral de explotación marisqueira para o ano 2016

Orde do 23 de decembro de 2015 pola que se aproban os plans para a explotación dos poliquetos en Galicia para o ano 2016 e se regula o seu exercicio

CORRECCIÓN de erros.-Resolución do 22 de decembro de 2010, da Dirección Xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños, pola que se aproba o Plan experimental de nasas para a captura de polbo (Octopus vulgaris) nas augas de competencia da Comunidade Autonómica

RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2010, da Dirección Xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños, pola que se aproba o Plan experimental de nasas para a captura de polbo (Octopus vulgaris) nas augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia pa

DECRETO 237/2002, do 11 de xullo, polo que se modifica o Decreto 423/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de marisqueo, extracción de algas e cultivos mariños  

DECRETO 54/1999, do 18 de febreiro, polo que se regula o procedemento de revisión das autorizacións marisqueiras en zonas marítima e marítimo-terrestre da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 50, do 12 de marzo de 1999)

CORRECCIÓN de erros.-Decreto 423/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de marisqueo, extracción de algas e cultivos mariños (DOG núm. 138, do 18 de xullo de 1999)

DECRETO 423/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de marisqueo, extracción de algas e cultivos mariños. (DOG núm. 13 do 20 de xaneiro de 1994)

CORRECCIÓN de erros.-Decreto 423/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de marisqueo, extracción de algas e cultivos mariños.(DOG núm 36, do 22 de febreiro de 1994. Capítulo I do Título II, derrogado polo Decreto 40

Cultivos mariños

Acuicultura na zona marítima

ORDE do 11 de decembro de 2008 pola que se regula a descarga de mexillón cultivado en viveiros flotantes de Galicia e o seu control. (DOG núm. 243, do 16 de decembro de 2008)

ORDE do 22 de xuño de 2005 pola que se adoptan medidas temporais e de carácter excepcional para o reparqueo de moluscos bivalvos (DOG nº 121, do 24 de xuño2005)

DECRETO 174/2002, do 10 de maio, polo que se modifica o Regulamento de viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia, aprobado por Decreto 406/1996, do 7 de novembro (DOG núm. 97, do 22 de maio de 2002)

ORDE do 15 de xaneiro de 2002 pola que se regula a extracción e comercialización de vieira (Pecten maximus). (DOG núm. 12, do 17 de xaneiro2002)

ORDE do 18 de abril de 2001 pola que se regula o procedemento que rexerá a permuta de puntos de fondeadura e os cambios de sistema, localización e cultivo nos viveiros de cultivos mariños

ORDE do 26 de outubro de 2000 pola que se regula a extracción de semente de mexillón en bancos naturais. (DOG núm. 228, do 24 de novembro de 2000)

ORDE do 8 de maio de 2000 que modifica a do 15 de xuño de 1999, pola que se regula o procedemento para a transmisión da titularidade das concesións de viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia. (DOG núm. 95, do 18 de maio de 2000)

ORDE do 17 de decembro de 1999 pola que se regula o procedemento para o outorgamento de prórrogas das autorizacións temporais de carácter experimental en polígonos de viveiros.(DOG núm. 13, do 20 de xaneiro de 2000)

DECRETO 338/1999, do 3 de decembro, polo que se modifica o Regulamento de viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia, aprobado polo Decreto 406/1996, do 7 de novembro. (DOG núm. 251, do 30 de decembro de 1999)

ORDE do 17 de novembro de 1999 pola que se regula o procedemento para o outorgamento de prórrogas das concesións dos viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia. (DOG núm. 245, do 22 de decembro de 1999)

ORDE do 15 de xuño de 1999 pola que se regula o procedemento para a transmisión da titularidade das concesións das bateas de cultivos mariños nas augas de Galicia. (DOG núm. 126, do 2 de xullo de 1999)

ORDE do 7 de outubro de 1999 pola que se regula o procedemento para a transmisión mortis causa da titularidade das autorizacións temporais de carácter experimental nos polígonos de viveiros. (DOG núm. 207, do 26 de outubro de 1999)

ORDE do 17 de setembro de 1998 pola que se regula o procedemento para o outorgamento de autorizacións temporais de carácter experimental en polígonos de viveiros de cultivos mariños. (DOG núm. 188, do 28 de setembro de 1998)

ORDE do 28 de xaneiro de 1998 pola que se determinan as características das placas identificativas dos viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia. (DOG nº 30 de venres, 13 de febreiro de 1998)

ORDE do 14 de marzo de 1997 pola que se establecen condicións para o traslado de moluscos bivalvos entre viveiros situados en augas da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 61 de martes, 1 de abril de 1997)

DECRETO 406/1996, do 7 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia. (DOG núm. 228, do 21 de novembro de 1996)

ORDE do 22 de marzo de 1994 pola que se declaran de reserva exclusiva determinadas cuadrículas de diversos polígonos de viveiros-flotantes (DOG núm. 80, do 27 de abril de 1994)

Acuicultura na zona marítimo-terrestre

DECRETO 158/1991, do 16 de maio, polo que se regula o procedemento de revisión e reordenación dos parques de cultivo de moluscos de Carril. (DOG núm 98, do 24 de maio de 1991)

Acuicultura en zona terrestre

RESOLUCIÓN do 17 de marzo de 2011, da Dirección Xeral de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños, pola que se dá publicidade ao acordo do Consello da Xunta de Galicia do 10 de marzo de 2011 polo que se suspende a vixencia do Plan Galego de Acuicultura

RESOLUCIÓN do 12 de setembro de 2008, da Dirección Xeral de Recursos Mariños, pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello da Xunta de Galicia do 28 de agosto de 2008, polo que se aproba o Plan Galego de Acuicultura (DOG núm. 180, do 17 de setembr

DECRETO 274/2003, do 4 de xuño, polo que se regula o procedemento de obtención do permiso e concesión de actividade para os establecementos de acuicultura e auxiliares de acuicultura na zona terrestre. (DOG núm. 110, do 9 de xuño de 2003)

Establecementos auxiliares de cultivos mariños

ORDE do 16 de outubro de 1996 sobre centros reguladores de crustáceos (DOG núm 216, do 5 de novembro de 1996)

DECRETO 286/1996, do 4 de xullo, polo que se crea a figura do centro regulador de crustáceos como novo tipo de establecemento auxiliar de acuicultura. (DOG núm. 140, do 17 de xullo de 1996)

ORDE do 2 de xaneiro de 1996 sobre expositores. (DOG núm. 10, do 15 de xaneiro de 1996)

ORDE pola que se regulan os libros que deben leva-los establecementos de cultivos mariños e auxiliares destes. (DOG núm. 238, do 11 de decembro de 1987)

 

Pesca marítima de lecer

CORRECCIÓN de erros.-Decreto 282/2002, do 6 de setembro, polo que se establece o réxime xurídico das licencias que habilitan para o exercicio da pesca nas augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.(DOG núm 226, do 22 de novembro de 2002)

DECRETO 282/2002, do 6 de setembro, polo que se establece o réxime xurídico das licencias que habilitan para o exercicio da pesca nas augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.(DOG núm. 192, do 4 de outubro 2002)

ORDE do 17 de setembro de 2009 pola que se desenvolve o Decreto 211/1999, do 17 de xuño, polo que se regula a pesca marítima de recreo. (DOG nº 188, do 24 de setembro 2009)

DECRETO 211/1999, do 17 de xuño, polo que se regula a pesca marítima de recreo. (DOG núm. 139, do 21 de xullo1999)