Información ao profesorado

ORDE do 18 de xullo de 2018 pola que se regulan os órganos de goberno dos centros de formación náutica e marítimo-pesqueira desta consellería. - 29/08/2018

ORDE do 12 de febreiro de 2014 pola que se regula o procedemento para o recoñecemento e consolidación do compoñente do complemento específico aos/ás funcionarios/as das escalas de profesores/as numerarios/as e mestres/as de taller dos institutos e escolas oficiais marítimo-pesqueiras dependentes da Consellería do Medio Rural e do Mar - 03/04/2019

RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se recoñecen as actividades formativas ou equiparables á formación como mérito para a consolidación do compoñente do complemento específico por formación permanente aos/as funcionarios/as das escalas de profesores/as numerarios/as e mestres/as de taller que imparten ensinanzas nos institutos e escolas oficiais marítimo-pesqueiros da Consellería do Mar - 30/06/2023

Catálogo sexenios marzo 2023 - 30/06/2023