Formación marítimo-pesquera

Disposicións xerais

ORDE do 29 de marzo de 1999 pola que se crea o censo de profesionais autónomos prestadores de servicios á pesca. (DOG núm. 69, do 13 de abril 1999)

DECRETO 428/1993, do 17 de decembro, polo que se regula e refunde a normativa en materia de formación náutico-pesqueira. (DOG núm. 13, do 20 de xaneiro de 1994)

Titulacións profesionais

Autonómica

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 31 de xullo de 2014 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a obtención das titulacións de mariñeiro/a pescador/a, patrón/patroa local de pesca e patrón/patroa costeiro/a polivalente na Comunidade Autón

ORDE do 31 de xullo de 2014 pola que se establecen as bases e se regula o procedemento para a obtención das titulacións de mariñeiro/a pescador/a, patrón/ patroa local de pesca e patrón/patroa costeiro/a polivalente na Comunidade Autónoma de Galicia

ORDE do 8 de marzo de 2012 pola que se modifica a orde do 8 de xuño de 1998, pola que se establece o procedemento para a obtención das tarxetas de identidade profesional náutico-pesqueira e os seus modelos (DOG núm 61 do 28/03/2012)

ORDE do 7 de marzo de 2000 pola que se modifica a do 8 de xuño de 1998, pola que se establece o procedemento para a obtención das tarxetas de identidade profesional náutico-pesqueria e os seus modelos. (DOG 20/03/2000)

CORRECCION DE ERROS. Orde do 8 de xuño de 1998 pola que se establece o procedemento para a obtención das tarxetas de identidade profesional náutico-pesqueira. (DOG 23/07/1998)

ORDE do 8 de xuño de 1998 pola que se establece o procedemento para a obtención das tarxetas de identidade profesional náutico-pesquera e os seus modelos. (DOG 23/06/1998)

Estatal

REAL DECRETO 36/2014, del 24 de enero, por el que se regulan los títulos profesionales del sector pesquero (BOE núm 41 del 17/02/2014)

REAL DECRETO 973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones profesionales de la marina mercante

ORDEN FOM 884/2008 de 25 de marzo por la que se modifica la orden fom/3302/2005, de 14 de octubre, por la que se regula la prueba o curso de actualización preciso para obtener la revalidación de las tarjetas profesionales de la marina mercante

ORDEN FOM/983/2007, de 30 de marzo, por la que se modifica la Orden de 21 de junio de 2001, sobre tarjetas profesionales de la marina mercante

ORDEN FOM 3933/2006 que modifica la Orden 2296/2002 de 4 de septiembre, por la que se regulan los programas de formación de los títulos profesionales de marineros de puente y de máquinas de la marina mercante, y de patrón portuario, así como los certifica

ORDEN FOM 3302/2005 de 14 de octubre por la que se regula la prueba o curso de actualización preciso para obtener la revalidación de las tarjetas de la marina mercante

ORDEN FOM 2947/2005 que modifica la Orden FOM 2296/2002 de 4 de septiembre, por la que se regulan los programas de formación de los títulos profesionales de marineros de puente y de máquinas de la marina mercante, y de patrón portuario, así como los certi

ORDEN FOM 1839/2005 de 10 de junio por la que se modifica la Orden de 21 de junio de 2001, sobre tarjetas profesionales de la marina mercante

ORDEN FOM 1415/2003 de 23 de maio por la que se regula el sistema de calidad y las auditorías externas exigidas en la formación y expedición de títulos para el ejercicio de profesiones marítimas

ORDEN FOM/2296/2002, de 4 de septiembre, por la que se regulan los programas de formación de los títulos profesionales de marineros de puente y de máquinas de la marina mercante, y de patrón portuario, así como los certificados de especialidad acreditativ

ORDEN de 21 de junio de 2001 sobre tarjetas profesionales de la marina mercante. (BOE 10/07/2001)

ORDEN de 18 de octubre 1989 que regula las pruebas de aptitud para la obtención de los títulos profesionales de capitán, piloto de segunda clase, jefe de máquinas, oficial de máquinas de segunda clase, oficial radioelectrónico de primera y segunda clase d

 

Centros dependentes da Consellería

CORRECCIÓN de erros. Orde do 9 de maio de 2011 pola que se modifica a Orde do 4 de novembro de 2008 pola que se establecen as materias que se imparten e as especialidades do profesorado dos centros de ensino pesqueiro e se regula a equivalencia para os ef

ORDE do 9 de maio de 2011 pola que se modifica a Orde do 4 de novembro de 2008 pola que se establecen as materias que se imparten e as especialidades do profesorado dos centros de ensino pesqueiro e se regula a equivalencia para os efectos de docencia e o

ORDE do 25 de xuño de 2009 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e nomeamento da dirección dos centros oficiais de ensino pesqueiro, dependentes desta consellería. (DOG nº 131, do 7 de xullo 2009)

ORDE do 4 de novembro de 2008 pola que se establecen as materias que se imparten e as especialidades do profesorado dos centros de ensino pesqueiro e se regula a equivalencia para efectos de docencia e o procedemento para a cobertura temporal de prazas de

ORDE do 29 de novembro de 2007 pola que se crea o ficheiro de datos de carácter persoal de titulados de centros oficiais de formación dependentes desta consellería. (DOG núm. 245, do 20 de decembro de 2007)

ORDE do 31 de maio de 2003 pola que se establece o procedemento para autorizar nos institutos de educación secundaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria a impartición de cursos e avaliación de competencias conducentes á obt

ORDE do 13 de xuño de 1994 pola que se regulan os órganos de goberno dos centros de formación náutico-pesqueira, dependentes da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura. (DOG núm. 132, do 11 de xullo1994)

 

Mergullo profesional

Autonómica

ORDE do 1 de outubro de 2008, pola que se regula o procedemento de obtención da certificación profesional para a extracción de recursos específicos con técnicas de mergullo na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 196 do 9/10/2008)

DECRETO 64/2008, do 27 de marzo, polo que se regula a certificación profesional para a extracción de recursos específicos con técnicas de mergullo na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 68 do 09/04/2008)

ORDE do 30 de marzo de 2001, pola que se establece o réxime de equivalencias e validacións das titulacións de mergullo profesional reguladas na Orde do 23 de abril de 1999, pola que se regula o exercicio do mergullo profesional na Comunidade Autónoma de G

ORDE do 13 de xuño de 2001, pola que se modifica a do 23 de abril de 1999, pola que se regula o exercicio do mergullo profesional na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm 123 do 26/06/2001)

ORDE do 8 de novembro de 2000 pola que se regula a obtención dos certificados de cualificacións necesarios para optar os permisos de explotación de mariscados a pe e de recursos específicos. (DOG 8/01/2001)

ORDE do 17 de outubro de 2000 pola que se regula o procedemento de obtención das certificacións profesionais para a extracción de recursos mariños con técnicas de mergullo na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 27/10/2000)

DECRETO 210/2000, do 21 de xullo polo que se regulan as certificacións profesionais para a extracción de recursos pesqueiros con técnicas de mergullo na Comunidade Autonoma de Galicia (DOG 22/08/2000)

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 23 de abril de 1999, pola que se regula o exercicio do mergullo profesional na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 23/06/1999)

ORDE do 23 de abril de 1999, pola que se regula o exercicio do mergullo profesional na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 12/05/1999)

CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto 152/1998, do 15 de maio polo que se establecen as condicións para o exercicio do mergullo na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 18/06/1998)

DECRETO 152/1998, do 15 de maio polo que se establecen as condicións para o exercicio do mergullo na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 4/06/1998)

Estatal

ORDEN de 14 de octubre de 1997, por la que se aprueban las normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas (boe 22/11/1997)

ORDEN de 22 de diciembre de 1995, por la que se derogan determinadas normas reguladoras de actividades subacuáticas (BOE 12/01/1996)