Documentación para la presentación de proyectos de cooperación

1.- Modelo de memoria e orzamento para a solicitude (galego) - Descagar pdf - Descargar doc
     Modelo de memoria y presupuesto para la solicitud (castellano) - Descargar pdf - Descargar doc
     Modelo de táboa de cálculo con investimentos e importes subvencionables por beneficiario - Descargar arquivo

     A presentación desta táboa exime da presentación dos mesmos datos no modelo de memoria puntos 9, 10, 11 e 12.
 
2.- Acordo de cooperación (galego): documento a asinar polos socios cooperantes no que se establecen os obxectivos do proxecto, as accións que se levarán a cabo para conseguilos, as actuacións de cada un dos participantes, a participación económica e o cronograma - Descargar pdf - Descargar doc

Acuerdo de cooperación (castellano): documento para la firma por los socios cooperantes en el  que se establecen los objetivos del proyecto, las acciones que se llevarán a cabo para conseguirlos, las actuaciones de cada uno de los participantes, la participación económica y el cronograma - Descargar pdf - Descargar doc

3- Orde do 3 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, a proxectos de cooperación interterritoriais e transnacionais dos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP), para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020, ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), e se convocan as correspondentes ao ano 2016. (DOG nº 166 do 2 de setembro de 2016) - Descargar versión en galego - Descargar versión en castellano

Solicitude - tramitación en liña