Novedades

ORDEN de 29 de diciembre de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras generales y la convocatoria para el año 2023 para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a proyectos de regeneración que permitan mejorar la productividad de los bancos marisqueros con problemas de pérdida de producción y que contribuyan a una mejora de la gestión y conservación sostenibles de los recursos marinos, tramitada como anticipado de gasto (código de procedimiento PE209H) -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial de Vigo pola que se publica o nome da persoa aspirante seleccionada e o listado das non seleccionadas no proceso selecti para o acceso ao permiso de explotación de ourizo na modalidade de a pé para o exercicio da actividade extractiva no ámbito da confraría da Guarda, e se abre o prazo para a presentación de documentación -
ACTA DO SORTEO celebrado na Xefatura Territorial de Vigo para dirimir o empate entre aspirantes admitidos no proceso selectivo para o acceso ao permiso de explotación a pé na modalidade de ourizo para o exercicio da actividade extractiva no ámbito da confraría da Guarda -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial de Vigo, pola que se modifica a puntuación obtida pola embarcación Nuevo Catalina na relación de embarcacións do procedemento para a obtención da modalidade de anémone ao abeiro do plan de explotación 2020-2021 para o recurso específico dende embarcación, das confrarías de pescadores de Marín, Portonovo, Sanxenxo, Raxó, Pontevedra, Lourizán e Bueu -
RESOLUCIÓN do 2 de xaneiro de 2023 pola que se aproba o plan de xestión da sardiña con arte de xeito para o ano 2023, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia -
RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Función Pública de nomeamento de persoal interino para a cobertura do posto de PROFESOR/A NUMERARIO/A- ESPECIALIDADE PESCA MARÍTIMA, PEC994030136560032, do Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro de Vigo -
RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Función Pública de nomeamento de persoal interino para a cobertura do posto de PROFESOR/A NUMERARIO/A- ESPECIALIDADE PESCA MARÍTIMA, PEC994030115350012, da Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol -
ORDE do 21 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2023 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209B) -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar de Vigo pola que se autoriza o emprego da lista de reserva xurdida da relación definitiva de persoas non seleccionadas para ter acceso ao permiso de explotación para marisqueo a pé na confraría de Moaña -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería do Mar pola que se declara vacante unha (1) praza na convocatoria do proceso selectivo para o outorgamento da modalidade de POLIQUETOS no permiso de explotación en embarcación ao abeiro do plan de xestión conxunto para o recurso específico poliquetos, mergullo en apnea e con subministro de aire dende superficie, das confrarías de pescadores de Porto do Son e Portosín -