Novidades

RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería do Mar, pola que se convoca o proceso selectivo para o outorgamento da modalidade de PERCEBE no permiso de explotación de embarcación ao abeiro do plan de xestión para o recurso específico percebe, modalidade a pé e dende embarcación, da Confraría de Pescadores de Laxe -
RESOLUCIÓN pola que se modifica o período de extracción de semente de mexillón dentro do ámbito territorial de competencia da Xefatura Territorial da Consellería do Mar en Vigo -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería do Mar pola que se modifica o período de extracción de semente de mexillón dentro do ámbito territorial de competencia desta Xefatura -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar na Coruña pola que se publica a adminisión da inscrición dunha embarcación e a súa puntuación provisional na lista aberta para o incremento do número de cotas de captura para as embarcacións incluídas no plan de xestión conxunto do recurso específico OURIZO, modalidade mergullo en apnea e con subministro de aire dende superficie, das confrarías de pescadores de Lira, Corcubión e Fisterra -
RESOLUCIÓN do 24/11/2022 do tribunal designado para a cobertura temporal de varios postos de profesores/as numerarios/as en distintos centros da consellería, pola que se aproban LISTADOS PROVISIONAIS de persoas admitidas e excluídas e PUNTUACIÓNS PROVISIONAIS das persoas admitidas para os postos da especialidade de Pesca Marítima -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar de Vigo pola que se autoriza o emprego da lista de reserva xurdida da relación definitiva de persoas non seleccionadas para ter acceso ao permiso de explotación para marisqueo a pé na confraría de Pontevedra -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar na Coruña pola que se abre o prazo de presentación de solicitudes para a elaboración da lista aberta para o incremento do número de cotas de captura para as embarcacións incluídas no plan de xestión do recurso específico SOLÉNIDOS, modalidade mergullo en apnea, da confraría de pescadores de Palmeira -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar de Vigo pola que se autoriza o emprego da lista de reserva xurdida a relación definitiva de persoas non seleccionadas para ter acceso ao permiso de explotación para marisqueo a pé na confraría de Lourizán -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería do Mar, pola que se convoca o proceso selectivo para o outorgamento da modalidade de NAVALLA/LONGUEIRÓN ao abeiro do plan de xestión para o recurso específico Solénidos, modalidade mergullo en apnea, da Confraría de Pescadores de Aguiño -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar na Coruña pola que se abre o prazo de presentación de solicitudes para a elaboración da lista aberta para o incremento do número de cotas de captura para as embarcacións incluídas no plan de xestión do recurso específico PERCEBE, modalidade a pé e dende embarcación, da confraría de pescadores de Corme -