Novidades

RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial de Celeiro-Lugo pola que se publica a a listaxe de persoas aspirantes seleccionadas proceso selectivo para o acceso ao permiso de explotación de marisqueo a pé na modalidade de marisqueo xeral para o exercicio da actividade extractiva no ámbito da Confraría de Espasante, e se abre o prazo para a presentación de documentación -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar na Coruña pola que se comunica o emprego da lista aberta para o incremento do número de cotas de captura para as embarcacións incluídas no Plan de xestión do recurso específico PERCEBE, modalidade a pé e dende embarcación, da Confraría de pescadores de Corme -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar na Coruña pola que se publica a actualización da lista aberta para o incremento do número de cotas de captura para as embarcacións incluídas no plan de xestión do recurso específico PERCEBE, modalidade dende embarcación, da confraría de pescadores de Camariñas -
RESOLUCIÓN pola que se autoriza a ampliación do prazo para presentación de solicitudes de renovación dos permisos de explotación a pé da Confraría de pescadores de Vilanova de Arousa -
LISTA DEFINITIVA DE PUNTUACIÓN para a cobertura temporal por persoal funcionario interino dun posto reservado á escala de profesores/as numerarios/as de Institutos Politécnicos Marítimos Pesqueiros, con destino no Instituto Galego de Formación en Acuicultura da Illa de Arousa (DOG 8/3/2024) na especialidade medicina subacuática e hiperbárica (PEC994030136235020) -
LISTAS DEFINITIVAS de solicitudes admitidas e excluídas conforme á Orde do 29 de decembro de 2023 (DOG nº 22 do 31 de xaneiro de 2024) pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan catro bolsas de formación de persoal auxiliar en materia de investigación mariña, tramitado como expediente anticipado de gasto (código de procedemento PE609B) -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar na Coruña pola que se publica a lista provisional de puntuacións do proceso selectivo para o outorgamento da modalidade de solénidos no permiso de explotación de embarcación ao abeiro do Plan de xestión para o recurso específico Solénidos, modalidade mergullo en apnea, da Confraría de pescadores de Palmeira, e as embarcacións excluídas do proceso -
RESOLUCIÓN do tribunal designado para a contratación con carácter temporal de persoal laboral para a cobertura dun posto de oficial de segunda (grupo IV, categoría 18), na Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, dependente da Consellería do Mar -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería do Mar, pola que se outorga a posibilidade para optar á modalidade do recurso específico ALGAS a dúas embarcacións ao abeiro do plan de xestión para o recurso específico ALGAS, modalidade mergullo en apnea e con subministro de aire dende a superficie, da Confraría de Pescadores de Corcubión -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar na Coruña pola que se comunica o emprego da lista aberta para o incremento do número de cotas de captura para as embarcacións incluídas no Plan de xestión do recurso específico PERCEBE, modalidade a pé e dende embarcación, da Confraría de pescadores de Corme -