Novidades

REQUIRIMENTO da Xefatura territorial da Consellería do Mar en Vigo de emenda de documentación nunha solicitude presentada no proceso selectivo de acceso ao permiso de explotación de lapa na modalidade de marisqueo a pé da confraría da Guarda -
COMUNICACIÓN da Xefatura territorial de Vigo sobre a realización dun sorteo para dirimir o empate entre aspirantes admitidos no proceso selectivo para o acceso ao permiso de explotación a pé na modalidade de marisqueo xeral para o exercicio da actividade extractiva no ámbito da confraría de Lourizán -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar na Coruña, pola que se modifica a do 8 de xuño de 2023 pola que se publica a listaxe de persoas aspirantes seleccionadas no proceso selectivo para o acceso ao permiso de explotación na modalidade de marisqueo xeral a pé para o exercicio da actividade extractiva no ámbito da confraría de pescadores de Muros e se abre prazo para a presentación da documentación -
ORDE do 24 de agosto de 2023 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria de bolsas de formación, en réxime de empresa tutelada, para os/as titulados/as en ciclos formativos de acuicultura, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PE601C) -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería do Mar, pola que se convoca o proceso selectivo para o outorgamento da modalidade de PERCEBE ao abeiro do Plan de xestión para o recurso específico percebe, modalidade a pé e dende embarcación, da Confraría de pescadores de Muxía -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar na Coruña pola que se convoca o proceso selectivo para o outorgamento da modalidade de marisqueo con vara no permiso de explotación para embarcacións no marco do Plan de xestión de moluscos bivalvos e gasterópodos en autorización da Confraría de pescadores de Miño -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería do Mar, pola que se convoca o proceso selectivo para o outorgamento da modalidade de PERCEBE ao abeiro do Plan de xestión para o recurso específico percebe, modalidade dende embarcación, da Confraría de pescadores de Camelle -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar da Coruña pola que se autoriza o emprego da lista de reserva xurdida da relación definitiva de persoas non seleccionadas para ter acceso ao permiso de explotación para marisqueo a pé na confraría de Mugardos -
RESOLUCIÓN da Xefatura Territorial da Consellería do Mar na Coruña, pola que se publica a listaxe provisional de puntuacións obtidas polas persoas aspirantes admitidas ao proceso selectivo para o acceso ao permiso de explotación, modalidade de marisqueo xeral a pé, para o exercicio da actividade extractiva no ámbito da confraría de pescadores de Noia, e as persoas excluídas do proceso -
ORDE do 7 de agosto de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas á creación de organizacións de produtores pesqueiros e asociacións de organizacións de produtores pesqueiros do sector dos produtos da pesca e da acuicultura recoñecidas no ámbito exclusivo da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento PE155D) -