FEMP

O novo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) financiará proxectos de aplicación da nova reforma da Política Pesqueira Común (PPC) e prestará apoio financeiro aos pescadores, acuicultores e poboacións costeiras para a súa adaptación ás novas normas. Ademais terá en conta proxectos destinados a fomentar o “crecemento azul” e a creación de postos de traballo, ao amparo da política marítima integrada da UE. Este apoio faise extensible tamén a xestión, recuperación e seguimento de zonas mariñas protexidas, paraxes de Natura 2000 e nos hábitats costeiros de especial interese para a cría de organismos mariños.

ACORDO do 3 de abril de 2020 pola que se procede á reanudación dos procedementos que se tramitan na Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar

A consellería do Mar dispón das seguintes liñas de axuda para proxectos colectivos, que poden consultarse na guía de procedementos e servizos da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/guia-de-procedementos).

A dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro como Organismo Intermedio do FEMP asume como un dos principais obxectivos cara o período 2014-2020 loitar contra o fraude e manifesta o seu compromiso de actuar coa responsabilidade que supón xestionar os recursos a disposición da Comunidade Autónoma.

Declaración da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro en materia antifraude.

O Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (en diante, SNCA) ten establecido un canal específico para que calquera persoa que teña coñecemento de feitos que puideran ser constitutivos de fraude ou irregularidade en relación con proxectos ou operación financiados total ou parcialmente con cargo a fondos procedentes da UE poida poñer os feitos en coñecemento do SNCA.

A información que se remita ao SNCA a través dos medios indicados máis abaixo, deberá conter unha descrición dos feitos da forma máis concreta e detallada posible, identificando, sempre que sexa posible, as persoas que participaran nos mesmos; os negocios, convocatorias, instrumentos ou expedientes afectados pola presunta irregularidade ou fraude; a data certa ou aproximada na que os feitos tiveron lugar; o Fondo ou Fondos europeos afectados; o órgano ou entidade que xestionara a axuda; e os órganos ou entidades aos que, adicionalmente ou no seu caso, fora remitira a información.

Así mesmo deberá aportarse calquera documentación ou elemento de proba que facilite a verificación dos feitos comunicados e a realización das actuacións que correspondan en relación cos mesmos.

A persoa que remita a información, deberá identificarse mediante o seu número de NIF e o seu nome e apelidos, debendo indicar así mesmo unha dirección de correo electrónico, ou no seu defecto unha dirección posta, a través do cal o SNCA poida comunicarse con dita persoa.

Cando a información se remita ao SNCA en soporte papel, deberán constar na mesa os datos de identificación da persoa informante, coa súa correspondente sinatura.

O canal habilitado polo SNCA pode atoparse na dirección web:

http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas/denan.aspx

Así mesmo, e sempre que excepcionalmente non sexa posible a utilización dos medios electrónicos, os feitos poderán poñerse en coñecemento do Servicio Nacional de Coordinación Antifraude en soporte papel mediante o envío da documentación en sobre cerrado á seguinte dirección postal:

Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.

Intervención General de la Administración del Estado.

Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Calle de María de Molina 50, planta 12. 28006 Madrid.
 

1. Restauración dos ecosistemas mariños (procedemento PE209B)

Presentación procedemento PE209B

Orde que ten por obxecto establecer as bases reguladoras xerais, e a convocatoria, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables.

Poderán ser beneficiarias destas subvencións as confrarías de pescadores, as organizacións de produtores, as cooperativas do mar, as asociacións de profesionais do sector e as demais entidades asociativas xuridicamente recoñecidas e constituídas por profesionais do sector, sempre que sexan entidades titulares de plans marisqueiros en réxime de co-xestión e teñan a sede social na Comunidade Autónoma de Galicia.

Poderán ser obxecto de subvención os proxectos colectivos que se desenvolvan na Comunidade Autónoma de Galicia que contribúan a unha mellor xestión ou conservación dos recursos biolóxicos mariños ou que teñan por obxecto recuperar hábitats mariños costeiros en favor de poboacións de especies de interese marisqueiro que o requiran.

Para a tramitación destas axudas a Consellería do Mar elaborou uns modelos que facilitan ás entidades solicitantes o traballo de presentación de solicitude de axuda e a xustificación documental das actuacións realizadas.

Para a presentación da solicitude:

Modelo A: Memoria do proxecto (PE209B)

Acreditación viabilidade económica (Apartado 5.5.2. do Modelo A)

Folla autoevaluativa de poder adxudicador

Para a xustificación e pagamento da axuda:

MODELO B: Avaliación final (PE209B)

A consellería do Mar elaborou una "Guía para a avaliación da perspectiva sistémica dos proxectos colectivos, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, cofinanciados polo FEMP" cuxo obxecto é orientar á avaliación dos proxectos candidatos por medio de criterios orientados á análise da perspectiva sistémica dos mesmo. Os proxectos terán unha perspectiva sistémica se melloran a biodiversidade, fomentan o uso axeitado do territorio, contribúen a minorar as causas do cambio climático e se axustan ao concepto de infraestrutura verde (azul no caso de medios acuáticos). Os proxectos responderán ao concepto de infraestrutura verde na medida en que apliquen a restauración ecolóxica, melloren a conectividade e favorezan ou manteñan os servizos ecosistémicos.

A Guía está constituída por unha memoria e un arquivo de estandarización en formato excel que pretende homoxeneizar o proceso de avaliación dos proxectos colectivos polo persoal da Consellería do Mar.

Por tanto OS SOLICITANTES NON TEÑEN QUE ENVIAR ESTA GUÍA COA SÚA SOLICITUDE (para eles só ten efectos informativos).

Guía de avaliación proxectos colectivos PE209B

Guía de avaliación perspectiva sistémica proxectos colectivos PE209B

Xornadas de difusión de resultados dos proxectos colectivos de Conservación e Restauración da Biodiversidade e dos Ecosistemas Mariños cofinanciados polo FEMP

A Consellería do Mar realizou unha xornada formativa na EGAP en Santiago de Compostela o 9 e 13 de marzo de 2018 coa finalidade de abordar a “Prespectiva sistemática nos proxectos de conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños nas actividades marisqueiras”. A presentación realizada nas xornadas, é a seguinte:

Presentación xornadas de difusión proxectos colectivos

 

Bases reguladoras e convocatorias deste procedemento PE209B:

ORDE do 28 de xuño de 2023 de incremento do crédito da Orde do 21 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2023 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209B)

ORDE do 21 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2023 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209B)

ORDE do 30 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2022 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como expediente anticipado de gasto (código de procedemento PE209B)

ORDE do 5 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2021, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209B)

RESOLUCIÓN para proceder á continuación da fase de concesión de axudas ao abeiro da orde do 25 de novembro de 2019 pola que se fixa o importe do crédito dispoñible para a concesión de axudas para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto

ORDE do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2019 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto. - DOG nº 24 do 04/02/2019

ORDE do 25 de novembro de 2019 pola que se fixa o importe do crédito dispoñible para a concesión de axudas para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto

ORDE do 20 de decembro de 2017 pola que se establece a convocatoria para o ano 2018 e se particulariza o seu importe global máximo, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto. - DOG nº 29 do 09/02/2018

ORDE do 31 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2017 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitadas como expediente anticipado de gasto. - DOG nº 23 do 02/02/2017

 

Resolucións deste procedemento:

RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2023, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se acorda a ampliación do prazo máximo para a execución e xustificación de proxectos aprobados ao abeiro da Orde do 21 de decembro de 2022 pola que se establece as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2023 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto

RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2023, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2023 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como expediente anticipado de gasto (código de procedemento PE209B)

RESOLUCIÓN do 11 de agosto de 2022, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2022 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como expediente anticipado de gasto (código de procedemento PE209B)

RESOLUCIÓN do 2 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 5 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria do ano 2021 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209B)

RESOLUCIÓN do 18 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 25 de novembro de 2019 pola que se fixa o importe do crédito dispoñible para a concesión de axudas para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto

ACTA DA SESIÓN da comisión de avaliación para a concesión de axudas para a realización de proxectos colectivos, financiados polo fondo europeo marítimo e de pesca (FEMP), para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables. Procedemento PE209B 2020

RESOLUCIÓN do 16 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2019 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto

RESOLUCIÓN do 13 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2019 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto

RESOLUCIÓN do 1 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 20 de decembro de 2017 pola que se establece a convocatoria para o ano 2018 e se particulariza o seu importe global máximo para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto.

RESOLUCIÓN do 4 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2017, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitadas como expediente anticipado de gasto (Diario Oficial de Galicia número 23, do 2 de febreiro de 2017).

RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2018 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se acorda a ampliación do prazo para a resolución definitiva das solicitudes de axuda da convocatoria de 2018

RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2017 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se acorda a ampliación do prazo para a resolución definitiva das solicitudes de axuda da convocatoria de 2017

2. Xestión e conservación dos recursos mariños (procedemento PE209C)

Orde que ten por obxecto establecer as bases reguladoras xerais, e a convocatoria, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como, ao fomento da sensibilización medioambiental.

Poderán ser beneficiarias destas subvencións as confrarías de pescadores e as súas federacións, as organizacións de produtores, as cooperativas do mar, as asociacións de profesionais do sector e as demais entidades asociativas xuridicamente recoñecidas e constituídas por profesionais do sector, sempre que desenvolvan as súas actividades profesionais no sector marisqueiro e teñan a sede social na Comunidade Autónoma de Galicia.

Poderán ser obxecto de subvención as accións colectivas que se desenvolvan na Comunidade Autónoma de Galicia que teñan por obxecto á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como, ao fomento da sensibilización medioambiental.

Para a tramitación destas axudas a Consellería do Mar elaborou uns modelos de memorias e informes que facilitan o traballo de presentación e xustificación documental das entidades solicitantes.

Para a presentación da solicitude:

ANEXO A: Documentación presentada coa solicitude (286 Kb)

ANEXO B: Memoria do proxecto (308 Kb)

ANEXO F: Descriptores Estratexia Marina (282 Kb)

Para a xustificación e pagamento da axuda:

ANEXO C: Plan de seguimento (278 Kb)

ANEXO D: Informe de avaliación (278 Kb)

ANEXO E: Documentación conta xustificativa (245 Kb)

Modelo G: Xornada informativa (275 Kb)

Modelo R: Rexistro horario (243 Kb)

Outra documentación que pode servir de axuda (non actualizada):

Presentación (850 Kb)

Guia do solicitante (3.4 Mb)
 

Bases reguladoras e convocatorias deste procedemento PE209C:

ORDE do 21 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2022, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental (código de procedemento PE209C)

ORDE do 10 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental (código de procedemento PE209C)

ACORDO da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro para comunicar a apertura do prazo para presentación de solicitudes ao abeiro da Orde do 23 de abril de 2020, pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2020, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental

INSTRUCCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro para a realización de accións de publicidade dos proxectos en execución ao abeiro da orde de 26 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2019, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental

ORDE do 23 de abril de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental (código de procedemento PE209C)

ORDE do 1 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2016, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental

ORDE do 27 de setembro de 2017 pola que se establece a convocatoria para o ano 2017 e se particulariza o seu importe global máximo, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental

ORDE do 7 de setembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2018, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental.

ORDE do 26 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2019, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e á recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental (código de procedemento PE209C).

 

Resolucións deste procedemento

RESOLUCIÓN do 16 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2022 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental (código de procedemento PE209C) (449 Kb)

Acta da sesión da comisión de avaliación para a concesión de axudas (438 Kb)

Circular da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro sobre a subvencionalidade dos gastos de adquisición de equipos de posicionamento xeográfico (307 Kb)

RESOLUCIÓN do 29 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de abril de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental (código de procedemento PE209C). (460Kb)

RESOLUCIÓN do 20 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 26 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2019, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental (598 Kb)

RESOLUCIÓN do 1 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 7 de setembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2018, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental. (647 Kb)

RESOLUCIÓN do 14 de novembro de 2017 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se acorda a ampliación do prazo de xustificación da anualidade 2017 (53 Kb)

RESOLUCIÓN do 17 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 1 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2016, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental (Diario Oficial de Galicia número 157, do 22 de agosto) (478 Kb)

RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 27 de setembro de 2017 pola que se establece a convocatoria para o ano 2017 e se particulariza o seu importe global máximo, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental (Diario Oficial de Galicia número 193, do 10 de outubro); bases reguladoras (Orde do 1 de agosto de 2016; Diario Oficial de Galicia número 157, do 22 de agosto). (485 Kb)

3. Mellora da produtividade dos bancos marisqueiros (procedemento PE209H)

Presentación procedemento PE209H

Orde que ten por obxecto establecer as bases reguladoras xerais, e a convocatoria, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que contribúan á mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños(código do procedemento PE209H).

Poderán ser beneficiarios das subvencións as confrarías de pescadores, as organizacións de produtores, as cooperativas do mar, as asociacións de profesionais do sector e as demais entidades asociativas xuridicamente recoñecidas e constituídas por profesionais do sector, sempre que sexan entidades titulares de plans marisqueiros en réxime de co-xestión e teñan a sede social na Comunidade Autónoma de Galicia.

Poderán ser obxecto de subvención, de conformidade con esta orde, proxectos que se desenvolvan na Comunidade Autónoma de Galicia, que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que contribúan á mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños.

Para a tramitación destas axudas a Consellería do Mar elaborou uns modelos que facilitan ás entidades solicitantes o traballo de presentación de solicitude de axuda e a xustificación documental das actuacións realizadas.

Para a presentación da solicitude:

Modelo P: Memoria proxecto colectivo (PE209H)

Para a xustificación e pagamento da axuda:

Modelo M. Xustificación técnica (PE209H)

 

Bases reguladoras e convocatorias deste procedemento PE209H:

ORDE do 29 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2023 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que contribúan a unha mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209H)

ORDE do 5 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria do ano 2022 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que contribúan a unha mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209H)

ORDE do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2021 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que contribúan a unha mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209H)

ORDE do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria, para o ano 2020, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que contribúan a unha mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209H)

RESOLUCIÓN para proceder á continuación da fase de concesión de axudas ao abeiro da orde de 20 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2020, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que contribúan a unha mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños, tramitada como anticipado de gasto

 

Resolucións deste procedemento

RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2023 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que contribúan a unha mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209H)

RESOLUCIÓN do 12 de agosto de 2022, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 5 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2022 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que contribúan a unha mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209H)

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 3 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2021 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que contribúan a unha mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209H)

RESOLUCIÓN do 3 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2021 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que contribúan a unha mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209H)

RESOLUCIÓN do 17 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde de 20 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2020, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que contribúan a unha mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños, tramitada como anticipado de gasto

4. Proxectos colectivos para a conservación e restauración da biodiversidade. Recollida de residuos mariños (procedemento PE209F)

Esta orde que ten por obxecto establecer as bases reguladoras xerais, e a convocatoria para o ano 2019, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables mediante a recollida de residuos mariños coa participación do sector produtor da pesca.


Que tipos de accións se poderán subvencionar?
As actuacións incidirán na redución do lixo mariño facilitando que contribúan a protexer o seu medio de traballo e promover o papel fundamental das persoas pescadoras e mariscadoras como gardiáns do mar, podendo proporcionar coñecemento sobre o tipo, cantidades e distribución do lixo mariño. Poderán subvencionarse os proxectos colectivos que se desenvolvan na Comunidade Autónoma de Galicia que teñan por obxecto protexer e recuperar a biodiversidade e os ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sostibles mediante a recollida de residuos mariños sempre coa participación do sector produtor da pesca.


Cales poden ser as liñas de actuación?

a) Accións para reducir a cantidade de lixo mariño e mitigar a pesca pantasma mediante a implicación das embarcacións pesqueiras e persoas pescadoras e mariscadoras a pé, na súa recollida no mar ou no intermareal.

b) Accións para mellorar a concienciación ambiental, a formación e a colaboración entre os actores marítimo-pesqueiros.

c) Accións en terra para a o almacenamento, manexo, clasificación, caracterización, tratamento e reciclaxe de lixo mariño recollido, incluídas as artes de pesca perdidas.

d) Accións para a xestión de residuos mariños.


Quen poderá ser beneficiario das subvencións?

a) As confrarías de pescadores, organizacións de produtores pesqueiros, e demais entidades asociativas xuridicamente recoñecidas e constituídas por persoas pescadoras ou mariscadoras, que teñan o ámbito territorial e a sede social na Comunidade Autónoma de Galicia.

b) As organizacións non gobernamentais sen ánimo de lucro, con ámbito territorial ou de actuación que inclúa a Comunidade Autónoma de Galicia, conxuntamente coas entidades do sector da pesca mencionadas na letra anterior.

c) As organizacións non gobernamentais sen ánimo de lucro, con ámbito territorial ou de actuación que inclúa a Comunidade Autónoma de Galicia conxuntamente cos grupos de acción local do sector pesqueiro recoñecidos pola Consellería do Mar no marco do desenvolvemento sustentable da zonas de pesca do FEMP 2014-2020.


Cal é o prazo para solicitalas?

O prazo de presentación de solicitudes será de un (1) mes contado desde o día seguinte ao da publicación da orde.

Convocatoria 2020:

Acta da comisión de valoración de proxectos e anexos

Convocatoria 2021:

Acta da comisión de valoración de proxectos e anexos

Acta de sesión extraordinaria da comisión de valoración de proxectos e anexos

Convocatoria 2022:

Acta da comisión de valoración de proxectos e anexos

Acta de sesión extraordinaria da comisión de valoración de proxectos e anexos

Documento de xustificación:

Informe técnico de avaliación de accións (convocatoria 2022)

Convocatoria 2023:

Acta da comisión de valoración de proxectos e anexos

Documento de xustificación:

Informe técnico de avaliación de accións (convocatoria 2023)


Documentos de presentación:

Para a tramitación destas axudas a Consellería do Mar elaborou uns modelos que facilitan ás entidades solicitantes o traballo de presentación de solicitude de axuda e a xustificación documental das actuacións realizadas así como unha folla de cálculo que permite realizar a autoavaliación da viabilidade económico-financeira da entidade solicitante.

Memoria de solicitude 2023

Nova Ferramenta de autoavaliación da condición de poder adxudicador

Folla de cálculo para a autoavaliación da viabilidade

Orzamentos e relación de participantes

Cadro informativo de formularios de rexistro de datos

Orientacións para a recollida activa: Zonas potenciais de acumulación

Formularios de rexistro datos:

Formulario rexistro datos 1a

Formulario rexistro datos 1b

Formulario rexistro datos 1c

Formulario rexistro datos 1d

Formulario rexistro datos 2a

Formulario rexistro datos 2b

Formulario rexistro datos 2c

Formulario rexistro datos 2d

Formulario rexistro datos 2e

Formulario rexistro datos 2f

Formulario rexistro datos 3a

Formulario rexistro datos 3b

 

Bases reguladoras e convocatorias deste procedemento PE209F:

ORDE do 1 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2023 de concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables mediante a recollida de residuos mariños, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209F)

ORDE do 11 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2021 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables mediante a recollida de residuos mariños, tramitada como anticipado de gasto (DOG nº 22 do 3 de febreiro de 2021)

ORDE do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2020 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades pesqueiras sustentables mediante a recollida de residuos mariños, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209F)

5. Portos pesqueiros, lugares de desembarque e lonxas (procedemento PE209D)

Galicia conta cun amplo número de portos pesqueiros e ancoradoiros distribuídos ao longo do seu litoral que conforman un sistema portuario pesqueiro, diverso e complexo, que presta servizo a unha flota heteroxénea en tamaño e actividades e a un amplo grupo de usuarios plural tanto nas súas actividades coma nos seus intereses e que se insire no territorio tanto espacial como socialmente.

Os portos debe permitir a realización con criterios de ergonomía e seguridade, das actividades precisas para as operacións de pesca e para a primeira venda dos produtos pesqueiros. Así, o Programa de Equipamentos nos Portos Pesqueiros de Galicia inclúe intervencións precisas para dotar ou mellorar as instalacións que prestan servizos ás embarcacións, pescadores/as e mariscadores/as, co fin de mellorar as condicións de traballo e garantir as necesarias condicións de seguridade das persoas e os buques, garantindo a calidade sanitaria e organoléptica co obxectivo de avanzar no logro dunha actividade pesqueira máis sustentable e economicamente rendible.

Os proxectos subvencionados nesta orde financiarán ás organizacións colectivas (confrarías de pescadores) para desenvolver medidas de interese colectivo, que contribúan á consecución da prioridade 1, ao logro do obxectivo específico 1.d) de fomento da competitividade e viabilidade das empresas do sector da pesca, con inclusión da pesca costeira artesanal, e de mellora das condicións de seguridade e traballo.

Poderán ser beneficiarias as confrarías de pescadores de Galicia que realicen os investimentos e gastos que se consideren subvencionables.

Poderán ser obxecto de subvención, os proxectos colectivos que se desenvolvan en portos pesqueiros, lonxas e lugares de desembarque da Comunidade Autónoma de Galicia, e teñan algún dos seguintes obxectos: mellorar a calidade dos produtos da pesca, incrementar o control e rastrexabilidade dos produtos desembarcados procedentes da pesca, a eficiencia enerxética nas lonxas, ou mellorar a seguridade e as condicións de traballo dos pescadores/as.

Para a tramitación destas axudas a Consellería do Mar elaborou uns modelos de memorias que facilitan o traballo de presentación das entidades solicitantes:

 

Análise de viabilidade económica financeira

Anexo A. Memoria proxecto (PE209D)


Bases reguladoras e convocatorias deste procedemento PE209D:

ORDE do 19 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2018, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a modernización das infraestructuras dos portos pesqueiros, lugares de desembarque e das lonxas que melloren as condicións de traballo e a seguridade das persoas, tramitadas como expediente anticipado de gasto.

ORDE do 17 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2019 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos, financiados polo FEMP, de modernización dos portos pesqueiros, lonxas e lugares de desembarque, para a mellora da calidade, o incremento do control e a rastrexabilidade dos produtos desembarcados, a eficiencia enerxética e a mellora da seguridade e das condicións de traballo, tramitada como expediente anticipado de gasto.

Resolucións deste procedemento:

RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 19 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2018 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, lugares de desembarque e das lonxas, que melloren as condicións de traballo e a seguridade das persoas, tramitadas como expediente anticipado de gasto (Diario Oficial de Galicia número 11, do 16 de xaneiro de 2018)

RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 17 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2019 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos, financiados polo FEMP, de modernización dos portos pesqueiros, lonxas e lugares de desembarque, para a mellora da calidade, o incremento do control e a rastrexabilidade dos produtos desembarcados, a eficiencia enerxética e a mellora da seguridade e das condicións de traballo, tramitada como expediente anticipado de gasto (Diario Oficial de Galicia número 21, do 30 de xaneiro de 2019)

6. Portos pesqueiros, lugares de desembarque e lonxas. Infraestrutura das lonxas. Mellora eficiencia enerxética (procedemento PE209E)

Nas lonxas dos portos pesqueiros o custe enerxético é significativo, e o prezo da enerxía e a súa contribución ao quentamento global determinan que o aforro enerxético e a mellora da eficiencia, se definan como criterios básicos de actuacións a promover. O cambio dos sistemas de alumado interior nas lonxas baseados na tecnoloxía led é unha medida de aforro enerxético coa que poden diminuír os custes económicos, e que tamén contribúe a redución da pegada de carbono.

Os proxectos subvencionados nesta orde financiarán ás organizacións colectivas (confrarías de pescadores) para desenvolver medidas de interese colectivo, que contribúan á consecución da prioridade 1 do FEMP, ao logro do obxectivo específico 1.d) de fomento da competitividade e viabilidade das empresas do sector da pesca, con inclusión da pesca costeira artesanal, e de mellora das condicións de seguridade e traballo.

Os proxectos contribuirán á mellora da infraestrutura nas lonxas pesqueiras ao abeiro do artigo 43.1 do FEMP e tería como obxecto a mellora da eficiencia enerxética.

Poderán ser beneficiarias as confrarías de pescadores de Galicia que realicen os investimentos e gastos que se consideren subvencionables.

Poderán ser obxecto de subvención, os proxectos colectivos que se desenvolvan nos edificios das lonxas pesqueiras e teñan como obxecto mellorar a eficiencia enerxética no alumeado interior mediante a modernización dos sistemas de iluminación por tecnoloxía led, e a modernización ou incorporación de sistemas de control de acendido, e de sistemas de regulación do nivel de iluminación.

Para a tramitación destas axudas a Consellería do Mar elaborou o modelo de memoria de proxecto para a presentación polas entidades solicitantes:

Memoria do proxecto colectivo
Modelo do informe técnico competente
Análise de viabilidade económico financeira


Bases reguladoras e convocatorias deste procedemento PE209E:

ORDE do 24 de xullo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2019 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos que melloren a eficiencia enerxética nas lonxas pesqueiras, cofinanciadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) (código de procedemento PE209E).
 
Publicada no D.O.G. Nº 152 de 12 de agosto de 2019

Resolucións deste procedemento:

RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 24 de xullo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2019 da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos que melloren a eficiencia enerxética nas lonxas pesqueiras, cofinanciadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) (Diario Oficial de Galicia número 152, do 12 de agosto)

Publicada no DOG Nº 33 de 18 de febreiro de 2020

7. Portos pesqueiros, lugares de desembarque e lonxas. Modernización das Infraestruturas para a mellora da eficiencia enerxética, da seguridade e das condicións de traballo e da calidade dos produtos desembarcados da pesca (procedemento PE209G)

Os proxectos subvencionados nesta orde financiarán ás organizacións colectivas (confrarías de pescadores) para desenvolver medidas de interese colectivo, que contribúan á consecución da prioridade 1, ao logro do obxectivo específico 1.d) de fomento da competitividade e viabilidade das empresas do sector da pesca, con inclusión da pesca costeira artesanal, e de mellora das condicións de seguridade e traballo.

Os proxectos contribuirán á modernización da infraestrutura nos portos pesqueiros, lugares de desembarque e nas lonxas pesqueiras ao abeiro do artigo 43.1 do FEMP e tería como obxecto a mellora da eficiencia enerxética, a mellora da seguridade e das condicións de traballo das persoas pescadoras e a mellora da calidade dos produtos desembarcados procedentes da pesca.

Poderán ser beneficiarios das subvencións as confrarías de pescadores de Galicia que realicen os investimentos e gastos que se consideren subvencionables

Para a tramitación destas axudas a Consellería do Mar elaborou uns modelos de memorias dos proxectos para a presentación polas entidades solicitantes:
 

Bases reguladoras e convocatorias deste procedemento PE209G:

ORDE do 23 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2020, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da seguridade e as condicións de traballo, e da calidade dos produtos desembarcados da pesca, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP) e tramitada como expediente anticipado de gasto (código de procedemento PE209G)

Publicada no D.O.G. Nº 25 de 6 de febreiro de 2020


Resolucións deste procedemento:

RESOLUCIÓN do 4 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2020 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da seguridade e as condicións de traballo, e da calidade dos produtos desembarcados da pesca, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP) e tramitada como expediente anticipado de gasto (Diario Oficial de Galicia número 25, do 6 de febreiro de 2020)

Publicada no DOG nº 230 de 13 de novembro de 2020

8. Portos pesqueiros, lugares de desembarque e lonxas. Modernización das Infraestruturas para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do medio ambiente, da seguridade e das condicións de traballo e da calidade dos produtos desembarcados da pesca (procedemento PE209N) 

Os proxectos subvencionados nesta orde financiarán ás organizacións colectivas (confrarías de pescadores) para desenvolver medidas de interese colectivo, que contribúan á consecución da prioridade 1, ao logro do obxectivo específico 1.d) de fomento da competitividade e viabilidade das empresas do sector da pesca, con inclusión da pesca costeira artesanal, e de mellora das condicións de seguridade e traballo.

Os proxectos contribuirán á modernización da infraestrutura nos portos pesqueiros, lugares de desembarque e nas lonxas pesqueiras ao abeiro do artigo 43.1 do FEMP e tería como obxecto a mellora da eficiencia enerxética, a protección do medio ambiente, a mellora da seguridade e das condicións de traballo das persoas pescadoras e a mellora da calidade dos produtos desembarcados procedentes da pesca.

Poderán ser beneficiarios das subvencións as confrarías de pescadores de Galicia que realicen os investimentos e gastos que se consideren subvencionables Para a tramitación destas axudas a Consellería do Mar elaborou uns modelos de memorias dos proxectos, informes e certificados para a súa presentación polas entidades solicitantes:

Bases reguladoras e convocatorias deste procedemento PE209N:

ORDE do 19 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2021 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións de traballo, e da calidade e do control e rastrexabilidade dos produtos desembarcados da pesca, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP) e tramitada como expediente anticipado de gasto (código de procedemento PE209N).

Publicado no DOG nº 27 de 10 de febreiro de 2021


Resolucións deste procedemento:

RESOLUCIÓN do 2 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 19 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2021 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións de traballo, e da calidade e do control e rastrexabilidade dos produtos desembarcados da pesca, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP) e tramitada como expediente anticipado de gasto (Diario Oficial de Galicia número 27, do 10 de febreiro).

Publicada no DOG nº 233 de 3 de decembro de 2021

9. Portos pesqueiros, lugares de desembarque e lonxas. Cumprimento da obriga de desembarque das capturas e incremento do valor dos compoñentes infrautilizados das capturas (procedemento PE209J)

Os proxectos subvencionados nesta orde financiarán ás organizacións colectivas sen ánimo de lucro para desenvolver medidas de interese colectivo, que contribúan á consecución da prioridade 1, ao logro do obxectivo específico 1.a) de redución do impacto da pesca no medio mariño incluída a prevención e a redución, na medida do posible, das capturas non desexadas.

Os proxectos estarán destinados a investimentos nos portos pesqueiros, lugares de desembarque e nas lonxas pesqueiras ao abeiro do artigo 43.2 do FEMP e tería como obxecto o cumprimento da obriga de desembarque das capturas e o incremento do valor dos compoñentes infrautilizados das capturas.

Poderán ser beneficiarios das subvencións as confrarías de pescadores, as organizacións de produtores da pesca e demais entidades asociativas xuridicamente recoñecidas e constituídas por pescadores que realicen os investimentos e gastos que se consideren subvencionables
Para a tramitación destas axudas a Consellería do Mar elaborou un modelo de memoria do proxecto e unha folla de cálculo que permite realizar a autoavaliación da viabilidade económico-financeira para a súa presentación polas entidades solicitantes:

Memoria do Proxecto Colectivo

Análise de viabilidade económico financeira

ORDE do 18 de maio de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2021, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos destinados a investimentos en portos pesqueiros, lonxas e lugares de desembarque que faciliten o cumprimento da obriga de desembarque das capturas e o incremento do valor dos compoñentes infrautilizados das capturas, cofinanciadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) (código de procedemento PE209J).

10. Portos pesqueiros, lonxas ou establecementos autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros e lugares de desembarque. Modernización das infraestruturas para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do medio ambiente, da seguridade e das condicións de traballo e da calidade dos produtos desembarcados da pesca (procedemento PE209G)

Os proxectos subvencionados nestas ordes financiarán a organizacións colectivas se ánimo de lucro para desenvolver medidas de interese colectivo, que contribúan á consecución da prioridade 1, ao logro do obxectivo específico 1.d) de fomento da competitividade e viabilidade das empresas do sector da pesca, con inclusión da pesca costeira artesanal, e de mellora das condicións de seguridade e traballo.

Os proxectos contribuirán á modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas ou establecementos autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros e dos lugares de desembarque ao abeiro do artigo 43.1 do FEMP e tería como obxecto a mellora da eficiencia enerxética, da protección do medio ambiente, a mellora da seguridade e das condicións de traballo das persoas pescadoras e a mellora da calidade dos produtos desembarcados procedentes da pesca.

Para a convocatoria do ano 2023 poderán ser beneficiarias das subvencións as confrarías de pescadores, agrupacións de interese económico do sector pesqueiro, as organizacións de produtores da pesca, as cooperativas, as asociacións profesionais de persoas mariscadoras e as asociacións profesionais de redeiras que realicen os investimentos e gastos que se consideren subvencionables. Poderán ser beneficiarias as Administracións Públicas con competencias en portos para proxectos dirixidos á pesca costeira artesanal. As entidades serán sen ánimo de lucro e deben ter un ámbito territorial que inclúa a Comunidade Autónoma de Galicia e sede social na mesma.

Análisis de viabilidade económico-financeira

Folla autoevaluativa de poder adxudicador

 

CONVOCATORIA 2021

Bases reguladoras e convocatorias deste procedemento PE209G

ORDE do 23 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2021 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas ou establecementos autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións de traballo, e da calidade e do control e rastrexabilidade dos produtos desembarcados da pesca, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) (código de procedemento PE209G)

Publicada no DOG Núm. 153 de 11 de agosto de 2021
 

Resolucións deste procedemento

RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 23 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2021 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas ou establecementos autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións de traballo, e da calidade e do control e rastrexabilidade dos produtos desembarcados da pesca, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) (Diario Oficial de Galicia número 153, do 11 de agosto)

Publicada no DOG Núm. 35 de 21 de febreiro de 2022

 

CONVOCATORIA 2022

Bases reguladoras e convocatorias deste procedemento PE209G

ORDE do 4 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2022 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas ou dos establecementos autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións de traballo, e da calidade e do control e da rastrexabilidade dos produtos desembarcados da pesca, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), tramitada como expediente anticipado de gasto (código de procedemento PE209G)

Publicada no DOG Núm. 20 de 31 de xaneiro de 2022
 

Resolucións deste procedemento

RESOLUCIÓN do 18 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2022 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas ou dos establecementos autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións de traballo, e da calidade e do control e da rastrexabilidade dos produtos desembarcados da pesca, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) (Diario Oficial de Galicia número 20, do 31 de xaneiro)

Publicada no DOG Núm. 211 de 7 de novembro de 2022

 

CONVOCATORIA 2023

Memoria eficiencia enerxética - LEDS

Modelo de informe técnico - Iluminación interior

Memoria eficiencia enerxética - Instalacións de frío

Modelo de informe técnico - Sistemas de frío

Memoria protección do medio ambiente - Instalacións fotovoltaicas

Modelo de informe técnico - Instalacións fotovoltaicas

Memoria protección do medio ambiente - Enerxía térmica

Memoria informe técnico - Enerxía térmica

Memoria protección do medio ambiente - Contenedores de lixo

Memoria mellora da seguridade e das condicións de traballo

Memoria mellora da seguridade pola COVID-19

Memoria mellora da calidade dos produtos

Memoria obras de modernización

Modelo de certificado de execución do instalador

Modelo de memoria de execución

 

Bases reguladoras e convocatorias deste procedemento PE209G

ORDE do 22 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2023, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas ou establecementos autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e as condicións de traballo, e da calidade e do control e rastrexabilidade dos produtos desembarcados da pesca, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP) e tramitada como expediente anticipado de gasto (código de procedemento PE209G)

Publicada no DOG Núm. 9 de 13 de xaneiro de 2023

RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2023, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 22 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2023 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas ou establecementos autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e as condicións de traballo, e da calidade e do control e rastrexabilidade dos produtos desembarcados da pesca, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e tramitada como expediente anticipado de gasto (código de procedemento PE209G) (Diario Oficial de Galicia número 9, do 13 de xaneiro de 2023)

Publicada no DOG Núm. 153 de 11 de agosto de 2023