Proceso electoral de confrarías de pescadores

Normativa que regula o proceso electoral nas confrarías de pescadores de Galicia e establece o proceso a seguir en cada momento, detallando todos os pasos para elixir o patrón maior e os membros do cabido.

 

Resolución do 14 de xullo de 2022 pola que se convocan eleccións para a renovación dos órganos reitores das confrarías de pescadores de Galicia, incluídas as súas agrupación sectoriais, e das súas federacións (441 Kb)

Decreto 8/2014, do 16 de xaneiro, polo que se regulan as confrarías de pescadores de Galicia e as súas federacións. (1,2 Mb)

Corrección erros Decreto 8/2014, do 16 de xaneiro, polo que se regulan as confrarías de pescadores de Galicia e as súas federacións.(418 Kb)

Decreto 64/2018, do 7 de xuño, polo que se modifica o Decreto 8/2014, do 16 de xaneiro, polo que se regulan as confrarías de pescadores de Galicia e as súas federacións.(461 Kb)

Orde do 29 de abril de 2014 pola que se regulan as eleccións para a renovación dos órganos reitores de confrarías de pescadores de Galicia e as súas federacións.

Estrutura dos censos electorais (Art. 14.1 Orde do 29/04/2014) (23 Kb).

Resolución do 5 de setembro de 2022 da Consellería do Mar pola que se nomean aos membros da xunta electoral, para a celebración das eleccións para a renovación dos órganos reitores das confrarías de pescadores de Galicia, incluídas as súas agrupacións, e das súas federacións (1 Mb).

Cronograma electoral (70 Kb).

 

Modelos para eleccións de carácter xeral