Titulaciones de ocio

Autonómica

ORDE do 8 de xaneiro de 2009, pola que se establecen os requisitos para a obtención dos títulos que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer na Comunidade Autónoma de Galicia . (DOG núm. 11 do 16/01/2009)

ORDE do 28 de novembro de 2007, pola que se regula a composición dos tribunais para a obtención de titulacións marítimo-pesqueiras e náutico-deportivas e a derrogación de determinados preceptos das ordes do 30 de xullo e 8 de setembro de 1998 (DOG do 18/1

RESOLUCIÓN do 3 de febreiro de 2003, da Dirección Xeral de Innovación e Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se establecen as bases que regularan a homologación das escolas de lecer para impartilas clases teóricas e probas prácticas para a obtención dos ti

ORDE do 31 de xullo de 1998, pola que se regulamenta a normativa para o recoñecemento das escolas de navegación de lecer na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG núm. 164 do 25/08/1998)

ORDE do 30 de marzo de 1998, pola que se establecen as condicións para a habilitación das federacións náutico-deportivas para expediren a autorización federativa para o goberno de embarcación de lecer. (DOG núm. 76 do 22/04/1998)

Estatal

RESOLUCIÓN do 27 de novembro de 2014, da Dirección Xeral da Marina Mercante, pola que se modifica o Anexo VII do REAL DECRETO 875/2014 de 10 de outubro, polo que se regulan as titulacións náuticas para o goberno das embarcacións de lecer

REAL DECRETO 875/2014 de 10 de outubro, polo que se regulan as titulacións náuticas para o goberno das embarcacións de lecer ( BOE num 247 do 11/10/2014)

REAL DECRETO 973/2009 do 12 de xuño, polo que se regulan as titulacións profesionais da marina mercante (BOE núm. 159 do 02/07/2009)

REAL DECRETO 607/1999 do 16 de abril, polo que se aproba o regulamento do seguro de responsabilidade civil de suscripción obligatoria para embarcacións de lecer (BOE núm. 103 do 30/04/1999)