Instrucións, protocolos e medios de contacto da Consellería do Mar durante a emerxencia sanitaria

INSTRUCCIÓNS, do 17 de marzo de 2020, da Consellería do Mar desenvolvendo o acordo do Centro de Coordinación Operativa (CECOP) do 15 de marzo polo que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemioloxica do Coronavirus COVID-19

Medidas preventivas a aplicar ao persoal que desempeñe funcións de carácter esencial 

Recomendación de medidas a adoptar nos buques de pesca e marisqueo e auxiliares de acuicultura con porto base en Galicia

Recomendación de medidas a adoptar nos puntos de primeira venda de produtos do mar

Instrucións e recomendacións sobre o desenvolvemento da actividade marisqueira

Servizos esenciais nos portos para garantir a actividade portuaria pesqueira

Protocolo de limpeza de vehículos e embarcacións compartidos polo persoal, ao comezo e finalizacion de cada quenda de traballo no servizo de gardacostas

COMUNICADO da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro aos grupos de acción local do sector pesqueiro durante o período de medidas preventivas como consecuencia da evolución do Coronavirus COVID-19

RESOLUCIÓN de 16 de marzo da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar polo que se apraza a celebración das probas para a obtención dos títulos que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer na Comunidade Autónoma de Galicia para a convocatoria de marzo.

RESOLUCIÓN única da Xefatura Territorial da Consellería do Mar na Coruña que prorroga o período de vixencia das autorizacións para o exercicio de actividades de marisqueo (recursos xerais e específicos)

RESOLUCIÓN única da Xefatura Territorial da Consellería do Mar en Vigo que prorroga o período de vixencia das autorizacións para o exercicio de actividades de marisqueo (recursos xerais e específicos)

RESOLUCIÓN única da Xefatura Territorial da Consellería do Mar en Celeiro – Lugo que prorroga o período de vixencia das autorizacións para o exercicio de actividades de marisqueo (recursos xerais e específicos)

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se decreta a suspensión da obriga de presentación trimestral de censos de afiliados por parte das confrarías de pescadores establecida no artigo 19.1 do Decreto 8/2014 de 16 de xaneiro

ACORDO do 3 de abril de 2020 pola que se procede á reanudación dos procedementos que se tramitan na Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar

Aplicación das taxas portuarias no marco da situacion e efectos xerados polo estado de alarma en relación a actividade económica dos portos

RESOLUCIÓN de 4 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica pola que se prorrogan a vixencia das licencias de pesca marítima de recreo que expirasen durante o tempo no que a actividade ten sido suspendida como consecuencia do estado de alarma, por tempo equivalente a aquel no que tal actividade non puido realizarse